(MK) Nabavka raznih lijekova

Datum objave: 15.02.2021. 09:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Bitola: Razni lijekovi

2021/S 031-078505

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski
Poštanska adresa: Partizanska bb
Mjesto: Bitola
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 7000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: bolnica.bitola@gmail.com
Telefon: +389 47251211
Telefaks: +389 47253435
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://e-nabavki.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Reagents for Immunoassay Immulite

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33690000 Razni lijekovi - EA26

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Reagents for Immunoassay Immulite.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 10 000 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33690000 Razni lijekovi - EA26

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagents for Immunoassay Immulite.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 12/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 12/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Drzavna komisija za zalbi po javni nabavki
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: