(MK) Nabavka raznih prehrambenih proizvoda

Datum objave: 15.03.2021. 10:16 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Razni prehrambeni proizvodi

2021/S 051-129581

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministry of interior of the Republic of North Macedonia
Nacionalni registracijski broj: 4065999
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Hajdi Cvetkovska
E-pošta: hajdi_cvetkovska@moi.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mvr.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Bread, Burek, Pizza and Phyllo Pastry

 

Referentni broj: 03900/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Bread, burek, pizza and phyllo pastry.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Bread

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

 

Bread.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Burek, Pizza, and Phyllo Pastry

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15800000 Razni prehrambeni proizvodi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

 

Burek, pizza, and phyllo pastry.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 9 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Is given in the tender documentation.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 12/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 12/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto:

 

Ministry of interior in Skopje.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Beareau for public procurements
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: