(MK) Nabavka reagensa za ispitivanje krvi

Datum objave: 04.03.2021. 09:21 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Reagensi za ispitivanje krvi

2021/S 044-109132

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Institute of Transfusion Medicine
Poštanska adresa: St Mother Tereza 17
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Blagica Krstevska
E-pošta: transfuziologija@gmail.com
Telefon: +38 923226923
Telefaks: +38 923119227
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.itm.org.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: www.e-nabavki.gov.mk

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: www.e-nabavki.gov.mk

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Institute of Transfusion Medicine

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Consumable Material for Portable Cohgulometer Xprecia Stride or Equivalent

Referentni broj: 03003/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33696200 Reagensi za ispitivanje krvi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Consumable material for portable Cohgulometer Xprecia stride or equivalent according technical specification.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Tape for Quantitative Determination of Prothrombin Time, Applicable to a Portable coagulometer Xprecia Stride or Equivalent

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33696200 Reagensi za ispitivanje krvi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Institute of Transfusion Medicine of Republic of Macedonia — Skopje, located at St Mother Tereza 17 Skopje.

II.2.4)Opis nabave:

Tape for quantitative determination of Prothrombin time, applicable to a portable coagulometer Xprecia Stride or equivalent according technical specification.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 365

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Control Plasma for Checking the Prothrombin time Applicative to a Portable coagulometer Xprecia Stride or Equivalent

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

33696200 Reagensi za ispitivanje krvi

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Institute of Transfusion Medicine of Republic of Macedonia — Skopje, located at St Mother Tereza 17 Skopje.

II.2.4)Opis nabave:

Control plasma for checking the prothrombin time applicative to a portable coagulometer Xprecia Stride or equivalent according technical specification.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 365

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Document for registered activity – DRD form or certificate of registered activity

— Decision for wholesale of medical devices in accordance with the Law on Medicines and Medical Devices.

• statement of the economic operator that the economic operator or the person who is a member of the management or of the supervisory board of such economic operator or who is authorized for representation or decision-making or supervision thereof has not been pronounced in the last 5 years with a valid court verdict for committed criminal act including elements of the criminal acts participation in criminal association, corruption, evasion of taxes and contribution, terrorism or offences related to terrorist activities, money laundering and terrorism financing and child labor and traf ficking in humans, as prescribed with the Criminal Code;

• confirmation of paid taxes, contributions and other public dues issued by a competent authority in the country where the economic operator is registered;

• confirmation that the economic operator is not subject to an opened bankruptcy procedure by a competent authority;

• confirmation that the economic operator is not subject to an opened liquidation procedure by a competent authority;

• confirmation from the Registry of penalties for committed criminal acts of the legal entities that the economic operator was not pronounced with a second penalty prohibiting the participation in the public call procedures.

The public procurement contract award procedures and the public private partnership procedures;

• confirmation from the Registry of penalties for committed criminal acts of the legal entities that the economic operator was not pronounced with a second penalty for temporary prohibition for performing certain activity;

• confirmation from the Registry of penalties for committed criminal acts of the legal entities that the economic operator was not pronounced with a second penalty for permanent prohibition for performing certain activity;

• confirmation that there is no legally effective judgment imposing a misdemeanor sanction – prohibition to perform a profession, activity or duty imposed against the economic operator;

• confirmation that there is no legally effective judgment imposing a misdemeanor sanction – temporary prohibition for performing certain activity imposed against the economic operator.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir: 

— The economic operator should provide a catalog or other documents with technical specifications of the offered goods proving the requirements of the technical specification with clearly marked pages and indicate each specification requirement.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 

— Catalog or other technical specification documents of the offered goods proving the requirements of the technical specification with clearly marked pages and indicating each specification requirement.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi: 

All qualified contractors will be informed and invited for e-auction.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 29/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 29/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

Pho Institute of Transfusion Medicine of The Republic of Macedonia Skopje, located on Mother Tereza 17 St Skopje — Meeting Hall.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 

Any person must have authorisation letter from his/her economic operator.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State commission on public procurement
Poštanska adresa: Bull.‘Ilinden’ 63A
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

27/02/2021

   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: