(MK) Nabavka rezervnih dijelova za lokomotive serija 661

Datum objave: 03.01.2020. 11:34 / Izvor: Official Journal of the European Union, 03.01.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Lokomotive

2020/S 002-002739

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje
Poštanska adresa: Bul.3-ta Makedonska brigada no.66
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Pane Jovanov
E-pošta: panejovanov@mztransportad.com.mk
Telefon: +389 23248723

Internetska(-e) adresa(-e): 

Glavna adresa: www.mztransportad.com.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Rezervni dijelovi za lokomotive serija 661

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34611000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

U dokumentaciji za nadmetanje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Dijelovi dizelskih motora GM 16-567 C, E

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34611000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK008

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

RRNM Transport JSC Skopje.

II.2.4)Opis nabave:

U dokumentaciji za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 8 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Donji stroj serija 661

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34611000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK008

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

RRNM Transport JSC Skopje

II.2.4)Opis nabave:

U dokumentaciji za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Reduktor i ventilator serije 661 G16

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34611000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK008

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

RRNM Transport JSC Skopje.

II.2.4)Opis nabave:

U dokumentaciji za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Elektro uređaj serija 661

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34611000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK008

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

RRNM Transport JSC Skopje.

II.2.4)Opis nabave:

U dokumentaciji za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u danima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 30/01/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

RRNM Transport JSC Skopje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za žalbe
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

31/12/2019

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: