(MK) Nabavka rezervnih dijelova za teške željezničke mašine

Datum objave: 24.12.2019. 09:55 / Izvor: Official Journal of the European Union, 24.12.2019.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Dijelovi željezničkih ili tramvajskih lokomotiva ili vagoni; oprema za regulaciju željezničkog prometa

2019/S 248-617094

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia-Skopje
Poštanska adresa: Street Jordan Mijalkov No 50b
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Vlatko Kitanovski
E-pošta: mz.infra.nabavno@mzi.mk
Telefon: +389 22449630
Telefaks: +389 23111376

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.e-nabavki.gov.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: http://www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia-Skopje

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Public enterprise

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Spare Parts for Heavy Rail Machinery

Referentni broj: 15093/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

34630000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Spare parts for heavy rail machinery.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Part 1: Plasser

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34630000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Given in the tender documents.

II.2.4)Opis nabave:

Given in the tender documents.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Part 2: TMD Robel 54-15

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

34630000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Given in the tender documents.

II.2.4)Opis nabave:

Given in the tender documents.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

Given in the tender documents.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 19/04/2020

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 20/01/2020

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto:

Department of Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia-Skopje, st. ‘Jordan Mijalkov’ No 50b, 1000 Skopje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Commission Body
Poštanska adresa: Department of Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia-Skopje, st. ‘Jordan Mijalkov’ No 50b
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Commission Body
Poštanska adresa: Department of Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia-Skopje, ul. ‘Jordan Mijalkov’ No 50b
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/12/2019

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: