(MK) Nabavka sadnica

Datum objave: 12.03.2021. 10:43 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Sadnice

2021/S 050-127034

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Public Enterprice Parks and Greenery Skopje
Nacionalni registracijski broj: Skopje
Poštanska adresa: bul. Ilinden 104 Skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: u.ignatovska@parkovi.com.mk
Telefon: +389 23070112
Telefaks: +389 23070115
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.skopje.gov.mk/en/DesktopDefault.aspx

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: http://www.bjn.gov.mk/

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: http://www.bjn.gov.mk/

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalna ili lokalna agencija/ured

I.5)Glavna djelatnost

Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Seedlings

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

03451100 Sadnice

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Provide in tender documentation.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 17 000 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Avenue Trees, Plants and Decorative Seedlings

 

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

03451100 Sadnice

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

 

Provided in tender documentation

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Evergreen Seedlings

 

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

03451100 Sadnice

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

 

Provided in tender documentation.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

 

Decorative Bushes, Perennial Plants and Ornamental Grasses

 

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

03451100 Sadnice

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

 

Provided in tender documentation.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 5 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Document for registered activity.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

List of contracts for performed (realized) deliveries of the same or similar kind, in the last 3 (three) years (2018, 2019 and 2020), listed with the data of the name of the contractors (contracting authorities or economic operators), subject of the contracts, the value of the contracts and the dates of concluding the contracts by attaching at least 2 (two) copies of contracts concluded with the contractors who are listed in the reference list, with a total cumulative amount of all contracts of at least MKD 5 000 000.00.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

The economic operator must have performed (realized) at least 2 (two) deliveries of the same or similar type, in the last 3 (three) years(2018, 2019 and 2020), with a total cumulative amount of all contracts of at least MKD 5 000 000.00.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski, Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 09:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: PE Parks and Greenery Skopje
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: u.ignatovska@parkovi.com.mk
Telefon: +389 023070112
Telefaks: +389 023070112

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

09/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: