(MK) Nabavka sklopki

Datum objave: 16.02.2021. 09:19 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Sklopke

2021/S 032-080922

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: EVN Macedonia JSC, Skopje
Poštanska adresa: Str Lazar Licenoski 11
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Irena Radevska, Hristina Petkovska Nevcheva, Aleksandar Dzhorlev, Nada Kocare
E-pošta: irena.radevska@evn.mk
Telefon: +389 072933351
Telefaks: +389 23205000-45936
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.evn.mk

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Elektrodistribucija DOOEL Skopje
Poštanska adresa: Str Lazar Licenoski 11
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Irena Radevska, Hristina Petkovska Nevcheva, Aleksandar Dzhorlev, Nada Kocare
E-pošta: irena.radevska@evn.mk
Telefon: +389 072933351
Telefaks: +389 23205000-45936
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.evn.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk

I.6)Glavna djelatnost

Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of 20 kV Circuit Breakers for Fixed Performance to be Installed in EVN Macedonia Substations

 

Referentni broj: 01832/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

31214100 Sklopke

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of 20 kV circuit breakers for fixed performance to be installed in EVN Macedonia substations.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK00 Северна Македонија (North Macedonia)

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of 20 kV circuit breakers for fixed performance to be installed in EVN Macedonia substations.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 14:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski, Makedonski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Appeals Commission of the Republic of Macedonia
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: