(MK) Nabavka usluga agencije za zapošljavanje

Datum objave: 12.02.2021. 10:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge zapošljavanja

2021/S 030-075794

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agency for Audio and Audiovisual Media Services
Nacionalni registracijski broj: 5171440
Poštanska adresa: Makedonija streat no 38
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Sime Zlateski
E-pošta: a.dzuvarevic@avmu.mk
Telefon: +389 2-3103-414
Telefaks: +389 2-3103-414
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.avmu.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a8e9003-fe31-4ffc-94b5-82c9772f5252/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Media regulation

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Private Employment Agency Service

 

Referentni broj: 1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79600000 Usluge zapošljavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

In tender documentation.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79600000 Usluge zapošljavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Private employment agency service.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

/

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

/

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

/

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Agency for Audio and Audiovisual Media Services, str. Macedonia num. 38.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Agency for Audio and Audiovisual Media Services
Poštanska adresa: Makedonija street 38
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@avmu.mk
Telefon: +389 2-3103-414
Telefaks: +389 2-3103-414
Internetska adresa: www.avmu.mk
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Agency for Audio and Audiovisual Media Services
Poštanska adresa: Makedonija Street No 38
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@avmu.mk
Telefon: +389 2-3103-414
Telefaks: +389 2-3103-414
Internetska adresa: www.avmu.mk
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Agency for Audio and Audiovisual Media Services
Poštanska adresa: Makedonija Street No 38
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: c.mitrevska@avmu.mk
Telefon: +389 2-3103-405
Telefaks: +389 2-3103-405
Internetska adresa: www.avmu.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: