(MK) Nabavka usluga ažuriranja carinskih deklaracija i sistema obrade akciznih dokumenata (CDEPS)

Datum objave: 02.03.2021. 10:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

2021/S 042-106160

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Customs Administration of the Republic of Macedonia
Nacionalni registracijski broj: 1000, Skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK0 Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: Natasa.Maznejkova@customs.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: http://www.customs.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Services for Update of the Customs Declarations and Excise Documents Processing System (CDEPS)

Referentni broj: 02603/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Services for update of the Customs Declarations and Excise Documents Processing System (CDEPS).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

Services for update of the Customs Declarations and Excise Documents Processing System (CDEPS).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 24/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 24/03/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

Custom Administration of the Republic of North Macedonia, Str. Kolektorska bb, 1000 Skopje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Customs Administration of the Republic of Macedonia
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: