(MK) Nabavka usluga cestovnog prijevoza

Datum objave: 19.02.2021. 09:57 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge cestovnog prijevoza

2021/S 035-088730

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Service — Transportation of Materials for the Needs of Regular, Investment and Winter Maintenance-Asphalt

 

Referentni broj: 01771/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

60100000 Usluge cestovnog prijevoza

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of service — transportation of materials for the needs of regular, investment and winter maintenance-asphalt.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 487 805.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of service — transportation of materials for the needs of regular, investment and winter maintenance-asphalt.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 487 805.00 EUR

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The bidder should have successful experience in at least 3 (three) deliveries of services in the subject area of the procurement with a total value of performed services of at least MKD 20 000 000.00 denars from contracts performed in the last 3 (three) years from the day of public opening of bids, of which 1 (one) of the performed services to have a total value of at least MKD 12 000 000.00 denars without VAT.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

The bidder should have successful experience in at least 3 (three) deliveries of services in the subject area of the procurement with a total value of performed services of at least MKD 20 000 000.00 from contracts performed in the last 3 (three) years from the day of public opening of bids, of which 1 (one) of the performed services to have a total value of at least MKD 12 000 000.00 without VAT.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Will be the second stage.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 19/03/2021

Lokalno vrijeme: 15:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Public company for maintenance and protection of magistral and regional roads-SkopjeDame Gruev 14.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Stojan Popov-PresidentGeorgi Barsov-memberGoce Aleksovski -member.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

16/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: