(MK) Nabavka usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

Datum objave: 06.07.2017. 09:22 / Izvor: Official Journal of the European Union, 06.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Dolneni: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2017/S 127-259945

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Municipality of Dolneni (Opstina Dolneni)
1/2017
Na pažnju (osoba za kontakt): Zarko Markoski
7504 Dolneni
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 48453210
E-pošta: zarmar07@yahoo.com
Telefaks: +389 48453210

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.opstinadolneni.gov.mk/

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

60130000

Opis
Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene .

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 11.8.2017 - 15:30
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
17.8.2017 - 12:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: