(MK) Nabavka usluga financijske revizije

Datum objave: 05.03.2021. 09:27 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge financijske revizije

2021/S 045-114198

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Poštanska adresa: Partizanski Odredi Boulevard No 2, PO Box 311
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Aleksandra Doksimovska
E-pošta: aleksandra.doksimovska@fez.gov.mk
Telefon: +389 23111166
Telefaks: +389 23111177
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.fez.gov.mk
Adresa profila kupca: http://www.fez.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: http://www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: http://www.e-nabavki.gov.mk

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Monitoring of State Aid Agreements

 

Referentni broj: 03089/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79212100 Usluge financijske revizije

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Specified in the tender documentation.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79212100 Usluge financijske revizije

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

TIDZ.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Specified in the tender documentation.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 20 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

— statement of the economic operator that no effective verdict has been issued against the economic operator within the past 5 years for committing an act of crime pursuant to Article 88 paragraph 1 of the Law on Public Procurement;

— confirmation stating that no bankruptcy procedure has been initiated by a competent body;

— confirmation stating that no liquidation procedure has been initiated by a competent body;

— certificate of paid taxes, benefits and other public duties issued by a competent body in the country where the economic operator is registered;

— confirmation from the Register of penalties for committed criminal offenses of legal entities proving that no secondary penalty - ban on participating in open call procedures, awarding public procurement contracts and contracts on public - private partnership has been pronounced;

— confirmation from the Register of penalties for committed criminal offenses of legal entities proving that no secondary penalty - temporary or permanent ban on performing particular activity has been pronounced;

— confirmation stating that no misdemeanour sanction — ban on the performance of the profession, activity or duty, i.e. temporary ban on the performance of a particular activity has been pronounced with an effective verdict;

— certificate of registered activity, copy of valid audit company License.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

With a list of main deliveries of goods or services rendered with values, dates, buyers (contracting authorities or economic operators), providing confirmation of deliveries or services rendered:

— with a description of the technical staff and technical bodies that will participate in the execution of the public procurement, especially those responsible for quality control, and in case of public procurement of works, those who will be involved in the execution of works, regardless of whether they are employed in the economic operator or not.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

The economic operator must have realized at least 10 (ten) contracts of the same or similar nature with the subject of the procurement in the last 5 years of which 3 to be with companies with dominant foreign capital or international organizations

The economic operator should have hired at least 5 (five) persons who hold a license for certified auditors issued by the Audit Promotion and Supervision Council of the Republic of North Macedonia and who have at least 5 years of experience similar to the subject of the procurement. The holder of the procurement is required to appoint an expert team of three persons, all three of whom will be in permanent employment (of which 1 team leader and 2 key experts) and an additional 2 persons who will be available regardless of whether they are employed at the economic operator or not.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto:

 

Directorate of TIDZ

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

01/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: