(MK) Nabavka usluga košenja travnjaka, obrezivanja grana, čišćenja grmlja u pojasu na putu 2 godine

Datum objave: 12.02.2021. 10:26 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

2021/S 030-075793

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Services — Lawn Mowing, Pruning of Branches, Cleaning Bushes in the Road Belt for 2 Years

 

Referentni broj: 01022/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90000000 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of services — lawn mowing, pruning of branches, cleaning bushes in the road belt for 2 years.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 894 308.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of services — lawn mowing, pruning of branches, cleaning bushes in the road belt for 2 years.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Statement that in the last 5 years no final court verdict has been pronounced for a crime under Article 88 paragraph 1 of the PPL- confirmation that no bankruptcy procedure has been opened by a competent authority

— confirmation that no liquidation procedure has been opened by a competent authority;

— certificate for paid taxes, contributions and other public duties from a competent authority of the country where the economic operator is registered;

— confirmation from the Registry of fines for committed criminal acts of the legal entities that he has not been pronounced a secondary penalty ban on participation in public call procedures, awarding public procurement contracts and public-private partnership contracts;

— confirmation from the Registry of fines for committed criminal acts of the legal entities that he/she has not been sentenced to a secondary punishment of temporary or permanent prohibition to perform a certain activity;

— certificate that no misdemeanor sanction has been pronounced with a final judgment;

— prohibition to perform a profession, activity or duty, ie temporary prohibition to perform a certain activity IV.2.2) ability to perform professional activity of the economic operator;

— document for registered activity: DRD form.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Will be the second stage.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/03/2021
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Public Company for maintenance and protection of magistral and regional roads-Skopje Str. Dame Gruev 14.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: