(MK) Nabavka usluga osiguranja

Datum objave: 15.03.2021. 10:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Osigurateljne usluge

2021/S 051-129587

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: M-NAV AD Skopje
Poštanska adresa: ul, Makedonija; Palata Lazar pop trajkov, 7 sprat
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK0 Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1200
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Besa Alimi
E-pošta: besa.alimi@mnavigation.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mnavigation.mk

I.3)Komunikacija

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: www.e-nabavki.gov.mk

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Državna ili federalna agencija/ured

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Air Navigation

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Third Party Legal Liability Insurance for Damages of Property, Physical Injury and Deaths, Cases that are Caused by Performing the Activity, Provision of Air Traffic Control Services

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

66510000 Osigurateljne usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Third party legal liability insurance for damages of property, physical injury and deaths, cases that are caused by performing the activity, provision of air traffic control services.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

II.2.4)Opis nabave:

 

Third party legal liability insurance for damages of property, physical injury and deaths, cases that are caused by performing the activity, provision of air traffic control services.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

As its written in tender documentation.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

As its written in tender documentation.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

As its written in tender documentation.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

As its written in tender documentation.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

As its written in tender documentation.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

As its written in tender documentation.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski, Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 07/04/2021

Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Drzavna Komisija za Zalbi po Javni Nabavki
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Internetska adresa: WWW.DKZJN.MK

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/03/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: