(MK) Nabavka usluga poboljšanja kapaciteta za Natura 2000 i CITES

Datum objave: 02.03.2021. 10:24 / Izvor: Official Journal of the European Union, 02.03.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge savjetovanja u pitanjima okoliša

2021/S 042-103863

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Procurement award procedure applying to European Union external actions financed from the general budget of the European Union and the European Development Fund (EDF)

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD)
Poštanska adresa: Dame Gruev 12
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: cfcd@finance.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://cfcd.finance.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7940

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Improving Capacities for Natura 2000 and CITES

Referentni broj: NEAR/SKP/2021/EA-RP/0038

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90713000 Usluge savjetovanja u pitanjima okoliša

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

The aim of the contract is to strengthen and improve administrative capacities of the Ministry of Environment and Physical Planning/Administration of Environment for implementation of the EU nature protection acquis, through development of implementing legislation, provision of training and implementation of EU Nature Protection legislation as a Birds and Habitat Directives and Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 700 000.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90713000 Usluge savjetovanja u pitanjima okoliša

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

North Macedonia (Region IPA instrument).

II.2.4)Opis nabave:

Improving capacities for Natura 2000 and Cites.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 2 700 000.00 EUR

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 30

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Predviđeni minimalni broj: 4

Najveći broj: 8

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Pre-Accession Countries/New Member States.

II.2.14)Dodatni podaci

Subsequent to the initial contract resulting from the current tender procedure, new services or works consisting in the repetition of similar services or works, up to the estimated amount of EUR 2.7 million may be entrusted to the initial contractor by negotiated procedure without prior publication of a contract notice, provided the new services or works are in conformity with the same basic project.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

See internet address provided in section I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir: 

The economic and financial capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Additional information about the Contract Notice’.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir: 

The professional and technical capacity required from the candidate or tenderer to perform the contract is detailed in the document ‘Additional information about the Contract Notice’.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

See internet address provided in section I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 09/04/2021

Lokalno vrijeme: 14:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

Datum: 01/06/2021

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3)Dodatni podaci:

See Internet address provided in Section I.3. For any additional information, please refer to the document ‘Additional information about the Contract Notice’.

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: General Court of the European Union
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

See internet address provided in Section I.3.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/02/2021

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: