(MK) Nabavka usluga privremenog zaposlenja za potrebe opštine Karpoš

Datum objave: 12.02.2021. 10:20 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge pribavljanja uredskog osoblja

2021/S 030-075791

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Мunicipality of Karpos
Nacionalni registracijski broj: MK4030004565593
Poštanska adresa: Radika Str. No.9
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Milena Markovk
E-pošta: milena.markovik@karpos.gov.mk
Telefon: +389 070335403
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.karpos.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Temporary employment

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Temporary Employment for the Needs of the Municipality of Karpos

 

Referentni broj: 01317/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79621000 Usluge pribavljanja uredskog osoblja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Temporary employment for the needs of the Municipality of Karpos.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 661 016.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Business services: legal, marketing, consulting services, recruitment, printing and insurance.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 661 016.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 08/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement Commission
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: