(MK) Nabavka usluga transporta materijala za potrebe redovnog i investicijskog održavanja - granulirani drobljeni kamen (porijeklo od vapnenca)

Datum objave: 22.02.2021. 09:17 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.02.2021.


Sjeverna Makedonija-Skopje: Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

2021/S 036-091167

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Procurement of Service — Transportation of Materials for the Needs of Regular, Investment Maintenance-granulated Crushed Stone (Limestone Origin)

Referentni broj: 02096/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

60000000 Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Procurement of service — transportation of materials for the needs of regular, investment maintenance-granulated crushed stone (limestone origin).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 325 203.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

Procurement of service — transportation of materials for the needs of regular, investment maintenance-granulated crushed stone (limestone origin).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Guarantee of supply 2 % performance guarantee of 5 % a contract the contracting authority shall exclude from the procedure for awarding a public procurement contract, any economic operator that:

— within the last 5 years has had a legally effective judgment pronounced against him/her for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering;

— is subject to a bankruptcy procedure or a liquidation procedure;

— has unpaid taxes, contributions or other public dues;

— that has a misdemeanor sanction involving prohibition to perform a profession, activity or duty, or prohibition to perform a specific activity, imposed against him/her; and

— that gives false information or fails to submit the data requested by the contracting authority to prove his/her personal circumstance, the economic operator shall submit the following document.

Document for registered activity: DRD form.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Guarantee of supply 2 % performance guarantee of 5 % a contract the contracting authority shall exclude from the procedure for awarding a public procurement contract, any economic operator that:

— within the last 5 years has had a legally effective judgment pronounced against him/her for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering;

— is subject to a bankruptcy procedure or a liquidation procedure;

— has unpaid taxes, contributions or other public dues;

— that has a misdemeanor sanction involving prohibition to perform a profession, activity or duty, or prohibition to perform a specific activity, imposed against him/her; and

— that gives false information or fails to submit the data requested by the contracting authority to prove his/her personal circumstance, the economic operator shall submit the following document.

Document for registered activity: DRD form.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

Will be the second stage.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 03/04/2021

Lokalno vrijeme: 15:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 09/04/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Public company for maintenance and protection of magistral and regional roads — Skopje Dame Gruev 14.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

17/02/2021

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: