(MK) Nabavka usluga u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

Datum objave: 15.02.2021. 09:19 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

2021/S 031-078509

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No.14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Services-Cleaning of Culverts for a Period of 2 Years

 

Referentni broj: 01616/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90000000 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of services-cleaning of culverts for a period of 2 years.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 162 602.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of services-cleaning of culverts for a period of 2 years.

Procurement of this type of service is necessary because the culvert as an element of the lower line of the road serves to drain stormwater from the road surface and terrain and the cleaning of the culvert should include the entrance, the culvert itself and the exit to the recipient (stream, river) so that there is no sinking under the ground layer of the road and with that there is no undermining of the asphalt layer of the road.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 162 602.00 EUR

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Document for registered activity: — certificate for registered activity (form DRD) as proof that it is registered as a natural or legal person for performing the activity related to the subject of the public procurement contract or proof that it belongs to an appropriate professional association in accordance with the regulations of the country where which is registered. In the Republic of Northern Macedonia, the competent authority for issuing this document is the Central Register of the Republic of Northern Macedonia.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Appropriate statements from banks: — minimum annual income of at least MKD 20 000 000.00 for the last 3 years (for each year individually) — 2017, 2018 and 2019),

— balance sheet report issued by a competent authority, i.e. audited balance sheet, or excerpts from the balance sheet report, in cases where the publication of the balance sheet is prescribed by law in the country where the economic operator is registered:

— minimum annual income of at least MKD 20 000 000.00 for the last 3 years (for each year individually) — 2017, 2018 and 2019).

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Appropriate statements from banks: — minimum annual income of at least MKD 20 000 000.00 for the last 3 years (for each year individually) — 2017, 2018 and 2019)

— balance sheet report issued by a competent authority, i.e. audited balance sheet, or excerpts from the balance sheet report, in cases where the publication of the balance sheet is prescribed by law in the country where the economic operator is registered: — minimum annual income of at least MKD 20 000 000.00 for the last 3 years (for each year individually) — 2017, 2018 and 2019).

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

Technical or professional ability of the economic operator

— with the educational and professional qualifications of the service provider or the contractor or his managerial staff, provided that they are not evaluated as a criterion for selection of the most favorable offer:

(i) manager — chief engineer (1 B.Sc. Civil Engineer — Department roads), with Authorization A for a civil engineer, must have at least 10 (ten) years of work experience in construction, and 5 (five) years of experience in similar projects;

(ii) surveyor (three graduate geodetic engineers) of which minimum one with authorization A for construction and at least 5 years of experience working in construction and experience in similar projects;

(iii) general workers — 30 people.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

Technical or professional ability of the economic operator

— with the educational and professional qualifications of the service provider or the contractor or his managerial staff, provided that they are not evaluated as a criterion for selection of the most favorable offer:

(i) manager — chief engineer (1 B.Sc. Civil Engineer — Department roads), with Authorization A for a civil engineer, must have at least 10 (ten) years of work experience in construction, and 5 (five) years of experience in similar projects;

(ii) surveyor (three graduate geodetic engineers) of which minimum one with authorization A for construction and at least 5 years of experience working in construction and experience in similar projects;

(iii) general workers — 30 people.

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

A statement of the instruments, plant or technical equipment available to the service provider or contractor for the performance of the contract:

(i) means of transport — trucks — dump truck (No. 10);

(ii) mechanical broom (No 2);

(iii) crack expansion machine (No 1);

(iv) loader (No 3);

(v) bulldozers (No 2);

(vi) skip machine (No 3);

(vii) cleaning tank (No 1).

IV.2.5) Standards

— Quality system standards: — Quality system standard: ISO 9001: 2015 or equivalent — Certificate of occupational safety and health standard ISO 45001: 2018 or equivalent

— Environmental management standards: environmental management standard: ISO 14001: 2015 or equivalent.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Wii be the second stage

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 15:30

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 22/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Public company for maintenance and protection of magistral and regional roads-SkopjeDame Gruev 14

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: