(MK) Nabavka usluga za privremeno zapošljavanje za potrebe opštine Ohrid

Datum objave: 19.02.2021. 09:52 / Izvor: Official Journal of the European Union, 19.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Ohrid: Ostale javne, društvene i osobne usluge

2021/S 035-088729

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Opstina Ohrid ELS
Nacionalni registracijski broj: MKD
Poštanska adresa: Dimitar Vlahov 57
Mjesto: Ohrid
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 6000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Tome Nanevski
E-pošta: javni.nabavki@ohrid.gov.mk
Telefon: +389 46262492
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ohrid.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: www.e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: www.e-nabavki.gov.mk

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Services for Temporary Employment for the Needs of the Municipality of Ohrid

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

98000000 Ostale javne, društvene i osobne usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

See tendering documentation.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 8 800 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

98000000 Ostale javne, društvene i osobne usluge

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

II.2.4)Opis nabave:

 

See tendering documentation.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 8 800 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 01/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 01/03/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: DKZJN
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Internetska adresa: http://dkzjn.mk/?q=node

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: BJN
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Internetska adresa: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/home

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

15/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: