Nabavka advokatskih usluga

Datum objave: 15.02.2021. 15:16 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

15.02.2021. | Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - Набавка адвокатских услуга

 

AD „КOMUNALAC

BIJELJINA, Ul. Miloša Crnjanskog 7

 

Broj : 1080/2021

Datum : 15.02.2021. godine

 

PREDMET: Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B - Nabavka advokatskih usluga

 

Poštovani,

U ime AD ,,Кomunalac" Bijeljina pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosna i Hercegovina" broj 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Кontakt osoba: Bojan Mirić

Telefon: 055/210-147

Faks:     055/206-601

e-mail:  jnabavke@komunalacbn.com

 

Ugovorni organ će odbiti ponude ponuđača koji su u sukobu interesa, u skladu sa članom 52, stav (4) Zakona o javnim nabavkama.

1. Predmet nabavke i podaci o postupku javne nabavke

1.1          Predmet ovog postupka je nabavka usluga ,,Nabavka advokatskih usluga". Oznaka i naziv iz JRJN: 79112000-2.

Procjenjena vrijednost ove nabavke je : 10.000,00 КM.

1.2          Ponuđači će u Obrascu za cijenu ponude (Aneks 1) dati pojedinačne cijene specificiranih usluga, nakon čega će Ugovorni organ zaključiti ugovor sa jednim ili više ponuđača, te će predmetne usluge Ugovorni organ količinski trošiti u skladu sa svojim potrebama, maksimalno do iznosa procijenjene vrijednosti. U slučaju da se procijenjeni iznos ne realizuje u potpunosti, to se neće smatrati neispunjenjem ugovorenih obaveza, obzirom da se zbog prirode predmetnih usluga, ne može unaprijed znati plan i dinamika ostvarivanja ovog predmeta nabavke.

1.3          Ugovorni organ će zaključiti ugovore sa svim ponuđačima koji dostave ponude u propisanom roku i na propisan način, te će nabavke vršiti sukcesivno, u količinama i iznosu u skladu sa svojim potrebama.

1.4          Nabavka je odobrena Odlukom br: 1079/2021 od 15.02.2021. godine.

1.5          Vrijeme pružanja usluga će biti do 31.12.2021. godine, a najkasnije do utroška iznosa predviđenog procijenjenom vrijednosti nabavke iz tačke 1.1 ovog dokumenta.

1.6          Plaćanje za izvršene usluge će se izvršiti u roku od 45 dana od dana dostave fakture na protokol Ugovornog organa.

1.7          Javna nabavka će se izvršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodijele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 66/16)

1.8          Ugovorni organ je omogućio neograničen i direktan pristup kompletnoj tenderskoj dokumentaciji, bez naknade, na internet adresi: http://www.komunalacbn.com/.

 

USLOVI ZA КVALIFIКACIJU PONUĐAČA

2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

2.1          Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

2.2          U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u Кojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

3.            Tehnička i profesionalna sposobnost

U smislu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti izjavu da je profesionalno i obrazovno kvalifikovan za pružanje advokatskih usluga, te da posjeduje sve dozvole potrebne za izvršenje ovih usluga.

 

4.            Sukob interesa

4.1 Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Pismena izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije - Aneks 2. ( član 52. Zakona)

ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PONUDE

 

5.            Priprema ponuda

5.1          Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2          Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

5.3 Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja.

5.4 Ponuda se pakuje u kovertu i tako predaje na protokol Ugovornog organa.

5.5 Ponuda se dostavlja u originalu.

5.6 Nije predviđen postupak pregovaranja, te ponuda mora da sadrži krajnje pojedinačne cijene bez PDV-a, sa svim uračunatim troškovima i popustima.

5.7 Ponude se predaju na protokol ugovornog organa, u kancelariji br. 10 ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

Naziv ugovornog organa: AD ,,КOMUNALAC" Bijeljina

Adresa ugovornog organa: Ulica Miloša Crnjanskog 7, Bijeljina

 

PONUDA ZA NABAVКU ADVOКATSКIH USLUGA Broj nabavke: 1079/2021 „NE OTVARAJ"

 

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv ponuđača              

Adresa ponuđača           

 

5.8 Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

6. Zahjevi po pitanju jezika

6.1 Ponuda, svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

 

7. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ugovorni organ: AD ,,Кomunalac" Bijeljina        

Adresa: Ulica Miloša Crnjanskog br.7, Bijeljina 

Кancelarija: br.10           

Datum: 01.03.2021. godine        

Vrijeme do kada se primaju ponude: do 11:00 časova 

 

7.2 Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

8. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

8.1 Podaci o otvaranju ponuda:               

Ugovorni organ: AD ,, Кomunalac" Bijeljina       

Adresa: Ul. Miloša Crnjanskog br.7, Bijeljina

Datum: 01.03.2021. godine        

8.2 Ugovorni organ će odmah nakon otvaranja, a najkasnije u roku od 5 dana, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka.

 

OCJENA PONUDA I OКONČANJE POSTUPКA

9. Način pregovaranja, kriterij dodjele ugovora i cijena

9.1          Ponuđači nude konačnu ponudu, to jeste pojedinačne cijene usluga sa uračunatim svim troškovima i popustima.

9.2          Pregovori nisu predviđeni u postupku.

9.3          Obzirom da nije predviđeno vođenje pregovora, za potrebe ove nabavke neće biti formirana komisija.

9.4          Ugovorni organ će u ovom postupku javne nabavke sklopiti ugovor sa svim ponuđačima koji dostave kvalifikovanu ponudu. Ugovorni će u periodu trajanja ugovora naručivati usluge prema vlastitim potrebama. Izabrani ponuđač nema pravo da diktira količine i tempo usluga prema vlastitom nahođenju.

 

10. Кriterij dodjele ugovora i cijena

10.1 U predmetnom postupku, zbog specifičnosti nabavke, te zbog nemogućnosti planiranja količina predmeta nabavke i poređenja cijena, kriterijum za dodjelu ugovora nije primjeren.

 

11. Rok važenja ponude

11.1 Ponude važe minimalno 90 dana računajući od isteka roka za podnošenja ponuda.

 

12. Nacrt UGOVORA

12.1 Nacrt ugovora dostavljen u Aneksu 3 ovog dokumenta obavezno potpisati i ovjeriti pečatom, čime se prihvataju uslovi definisani njime i tenderskom dokumentacijom.

 

13. Obavještenje o dodjeli

13.1 Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 3 (tri) dana a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

14. Informacije o zaštiti prava ponuđača

14.1 U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: