Nabavka advokatskih usluga

Datum objave: 19.02.2021. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo 

 

Broj: 621 /21

Datum: 19.02.2021. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA KOJI ZA PREDMET JAVNE NABAVKE IMA USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZJN-a

PREDMET NABAVKE: ADVOKATSKE USLUGE

 

OPĆI PODACI

1.1 PODACI O UGOVORNOM ORGANU

 

Ugovorni organ:

KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo

Adresa:

Alipašina bb, dvorana Zetra

Identifikacijski broj:

4200347000004

Telefon:

033/276 142

Faks:

033/212 027

Web stranica:

httDs://www.zoi84.ba/iavne-nabavke-i-pozivi/

E_mail:

komercijala@zoi84.ba

 

2.         KONTAKT INFORMACIJE

2.1.      Kontakt osoba za administrativna pitanja: Tea Teskeredžić.dipl.iur., Stručni saradnik za javne nabavke; tel. 033/ 276 142, fax: 033/ 212 027, e-mail adresa: komerciiala@zoi84.ba.

2.2.      Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije) mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz tačke 2.1, u protivnom drugi način korespondencije ugovorni organ ne smatra validnim.

2.3.      Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, telefaksom ili putem e-mail-a ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

 

3.         DEFINICIJE POJMOVA /SKRAĆENICA

Pojmovi / skraćenice koji se koriste u ovom pozivu imaju sljedeća značenja:

"Ovlašteno lice / lica" - lice/lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime Ponuđača; "Ugovorni organ" - KJP 20Г84 OCS d.o.o. Sarajevo

"Postupak nabavke"- postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ovog poziva; "Ponuđač" - privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa Ponuđača koja na tržištu nudi robe/usluge i koji je predao ponudu u skladu sa pozivom;

"Dobavljač/lzvršilac" - privredni subjekt kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavci;

"Zakon" - Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14); "Podzakonski akti" - podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona; "Poziv" - ovaj poziv za učešće u postupku nabavke.

Postupak javne nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i Pozivom.

 

4.         SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLJUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke ugovornog organa, mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. st. (4) i (5) Zakona

 

5.         OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

5.1.      Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki: 44, Poziv za dostavu ponuda objavljen na web stranici Naručioca https://www.zoi84.ba/iavne-nabavke-i-pozivi/ dana 19.02.2021. godine,

5.2.      Vrsta postupka javne nabavke: Nabavka se provodi primjenom posebnog režima postupka dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II. Dio B u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke;

5.3.      Vrsta ugovora: Usluge;

5.4.      Rok pružanja usluga: 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora;

5.5.      Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) iznosi: 30.000,00 KM;

 

6. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

6.1.      Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se ne naplaćuje.

6.2.      Ugovorni organ je omogućio neograničen i direktan pristup Pozivu za dostavljanje ponude na web stranici preduzeća https://www.zoi84. ba/iavne-nabavke-i-pozivi/, bez naknade.

6.3.      Od ponuđača se očekuje da dobro prouče ovu tendersku dokumentaciju, sva uputstva i obrasce i ostale uslove. Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđači ne dostave svu traženu dokumentaciju ili ne ispoštuju sve uslove iz tenderske dokumentacije ponuda će im biti odbijena kao neprihvatljiva.

6.4.      Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi i dostaviti ga svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz člana 55. Zakona, u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjene tenderske dokumentacije i te izmjene zahtijevaju da se izvrše znatne izmjene i/ili da se prilagode njihove ponude, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. Na isti period će se produžiti rok za dostavljanje ponuda ako se nakon dostavljanja tenderske dokumentacije pokaže da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvođenja radova ili pružanju usluga, ili nakon pregleda dokumenata na osnovu kojih je pripremljena tenderska dokumentacija.

6.5.      Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti i/ili dopuniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da se izmjene i/ili dopune dostave zainteresovanim ponuđačima isti dan, a najkasnije 5 dana prije datuma koji je određen kao rok za prijem ponuda. Izvršena/e izmjena/e i/ili dopuna/e će biti sastavni dio tenderske dokumentacije. U slučaju da takve izmjene i/ili dopune podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ će produžiti rok za prijem ponuda najmanje za 7 (sedam) dana. Sve izmjene tenderske dokumentacije će biti objavljene na web stranici preduzeća https://www.zoi84.ba/iavne-nabavke-i-pozivi/.

 

7. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 7.1.OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

7.1.1.Predmet   nabavke je: „Advokatske usluge". Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke CPV kod: 79110000-8 - Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja i 79100000-5- pravne usluge.

7.1.2.    Količina predmeta nabavke specificirana je u Obrascu za cijenu ponude ovog Poziva.

7.1.3.    Opis usluga je dat u sklopu ove tenderske dokumentacije.

7.1.4.    Mjesto pružanja usluga je: KJP ZOI84 OCS d.o.o.Sarajevo.

7-1.5. Rok pružanja usluga je: 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu. 7.1.6. Obrazac za cijenu ponude se popunjava kako je dato u Pozivu.

 

8. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA 8.1. LIČNA SPOSOBNOST

8.1.1.    U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi daje ponuđač:

a) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji Ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

8.1.2.    U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 8.1.1. a) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj tenderskoj dokumentaciji.

8.1.3.    Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi slijedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 8.1.2:

a) Uvjerenje Suda BiH i Uvjerenje suda prema sjedištu pravnog lica kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

Napomena: Shodno obavještenju Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, datom po pojašnjenu od strane Suda Bosne i Hercegovine u aktu od 21.05.2019. godine u cilju prihvatljivosti ponuda, ponuđač je obavezan, u smislu odredbi člana 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, u vezi sa stavom (2) tačka a) istog člana Zakona, da kumulativno dostavi

Uvjerenje/Potvrdu Suda BiH Uvjerenje/Potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno ponuđača iz kojeg je vidljivo da mu u Krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca.

8.1.4. Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 8.1.3. ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka (dana) dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuđač u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuđače koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtjeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definisane tačkom 8.1.1. tenderske dokumentacije, Ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave iz tačke 8.1.2.

Napomena: Ako je ponuđač već u ponudi dostavio određene dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, nije ih dužan ponovno dostavljati. Ako izabrani ponuđač u navedenom roku ne dostavi sve tražene originale ili ovjerene kopije dokumenata i/ili ne dokaže da ispunjava uslove koje je odredio ugovorni organ, sa navedenim ponuđačem se neće zaključiti ugovor.

Napomena: U slučaju da su dokumenti izdati nakon datuma predaje ponude, u njima mora biti jasno navedeno da je ponuđač traženi uslov ispunjavao na dan predaje ponuda. U slučaju da se takvi dokumenti ne mogu obezbijediti iz objektivnih razloga na koje ne utiče ponuđač, ponuđač je obavezan dostaviti dokaze o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede kao i dokumente koje im je nadležni organ izdao na osnovu zahtjeva.

 

8.2.      SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

8.2.1.    Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

8.2.2.    U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom Nabavka. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

8.3.TEHNIČKA   I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

8.3.1.    Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove, a koji se mogu potvrditi sa dokazima iz člana 50. Zakona i članom 8.stav (2) Pravilnika o postupku dodijele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN i to:

a)         minimalno 25 godina iskustva u pravosuđu, od čega minimalno 10 godina iskustva u pružanju advokatskih usluga.

b)         Polica osiguranja od štete zbog nesavjesnog zastupanja u iznosu od najmanje 250.000,00 KM.

c)         Uspješno izvršen minimalno 3 (tri) ugovora, srazmjerna procjenjenoj vrijednosti nabavke, u posljednje tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom.

 

8.3.2.    Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu slijedećih dokaza dostavljenih u ponudi:

Potvrda Advokatske komore, u kojoj će biti jasno navedeno ukupno iskustvo ponuđača.

b) Ovjerena kopija police osiguranja.

c)         Ponuđač je dužan dostaviti potvrde koje su izdali primaoci usluga,a koji obavezno sadrže:

1.         naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;

2.         predmet ugovora;

3.         vrijednost ugovora;

4.         vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;

5.         navode o uredno izvršenim ugovorima.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od druge ugovorne strane, vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru potpisana i ovjerena od strane ponuđača, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura. Spisak izvršenih ugovora ovjera ponuđač, a potvrde moraju biti originali ili ovjerene kopije.

d)         Da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 52.stav (1). U skadu sa Zakonom o advokaturi FBiH, te Kodeksom etike FBiH, pod sukobom interesa će se posebno smatrati slučaj, ako je ponuđač u istoj pravnoj stvari (sporu koji traje, odnosno koji nije pravosnažno okončan do momenta podnošenja ponude ponuđača), zastupa određenog stranku (tužioca ili tuženog), kao protivnu stranu Ugovornog organ. Ponude Ponuđača koji zastupaju stranka kao protivnu stranu Ugovornog organa u aktivnim sudskim sporovima, iz prethodnog stave, biće odbačene kao neprihvatljive. Ocjena tehniče i profesionalne sposobnosti ponuđača, po prethodnom stavu. Ćese izvršiti na osnovu Izjave o nepostojanju sukoba interesa, koju potpisuje Ponuđač i/ili svi članovi grupe ponuđača. Ponuđač je dužan dostaviti Izjavu na svom memorandum.

Ugovorni organ zadržava pravo da izvrši provjeru istinitosti dostavljenih dokaza o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti.

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi iz ove tačke TD ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuda će biti odbačena zbog neispunjavanja zahtjeva iz ove TD.

 

8.4. POSEBNO DEFINISANI USLOVI ZA KVALIFIKACIJU UKOLIKO PONUDU DOSTAVLJA GRUPA PONUĐAČA

Grupa ponuđača, odnosno svaki član grupe dostavlja ponudu na sljedeći način:

Dokumenti koji su navedeni pod 8.1 (lična sposobnost) i 8.2 (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) TD moraju se posebno dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuđača;

Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice kako bi dostavila ponudu ali se uz ponudu mora dostaviti potpisan originalni primjerak, odnosno ovjerena kopija konzorcijalnog sporazuma zaključenog između svih članova grupe ponuđača koji mora Sadržavati informacije o članovima grupe ponuđača, sa tačnim identifikacionim elementima, ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. U suprotnom će ugovorni organ odbaciti obje ponude kao nedopuštene, i to: ponude grupe ponuđača kao i pojedinačne - samostalne ponude ponuđača - člana grupe ponuđača. Članovi grupe ponuđača solidarno odgovaraju za sve obaveze grupe ponuđača.

 

8.5. SUKOB INTERESA

8.5.1.    U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji.

8.5.2.    U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

  • rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili
  • ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%
  • ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. st. (5), (6) i (7) Zakona.

8.5.3.    U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni < Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

 

8.6.      ALTERNATIVNE PONUDE

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača, razlog je za odbijanje te ponude.

 

8.7.      UGOVORNA KAZNA

Dobavljač je dužan obavijestiti ugovorni organ ukoliko dođe do eventualnog kašnjenja u izvršenju ugovora najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana saznanja.

Ukoliko Izvršilac ne izvrši ugovorene obaveze u ugovorenom roku, dužan je na ime ugovorne kazne fakturu za izvršene usluge umanjiti za iznos od po 1%o od ukupno ugovorenog iznosa za svaki započeti dan kašnjenja do izvršenja ugovora, a najviše do 5% od ukupno ugovorenog iznosa.

Ukoliko ugovorna kazna dostigne maksimalni iznos ugovorne kazne Naručilac ima pravo raskinuti ugovor bez štetnih posljedica ili po vlastitom izboru, odrediti novi rok izvršenja. U slučaju ponovnog kašnjenja s izvršenjem, kod novo određenog roka isporuke primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora.

Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca od njegovih obaveza da pruži usluge, niti ga oslobađa od nekih drugih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru.

Ukoliko se tokom izvršenja ugovora utvrdi da je postupak dodjele ugovora zasnovan na značajnim greškama, nepravilnostima ili prevari za koje je odgovoran Izvršilac, Naručilac može odbiti ili obustaviti plaćanja po ovom ugovoru, zahtijevati povrat plaćenog iznosa ili raskid ugovora u odnosu na obim i ozbiljnost grešaka, nepravilnosti ili prevara.

Ugovorna kazna ne oslobađa dobavljača od odgovornosti po propisima Zakona o obligacionim odnosima za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovora, sve do namirenja stvarne štete.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumjeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

 

9.         PODACI O PONUDI

9.1. SADRŽAJ PONUDE

9.1.1 Ponuda treba sadržavati slijedeće elemente (član 58. Zakona):

a)         Obrazac za dostavljanje ponude, ovjeren i potpisan od strane ponuđača;

b)         Obrazac za cijenu ponude, ovjeren i potpisan od strane ponuđača;

c)         Obrazac povjerljivih informacija, ukoliko ponuđač ima povjerljive infromacije potrebno ih je navesti;

d)         Pismena Izjava ponuđača iz člana 45.ZJN BIH;

e)         Pismena Izjava ponuđača iz člana 50 ZJN BIH;

f)          Pismena Izjava ponuđača iz člana 52 ZJN BiH;

g)         Parafiran Opis usluga koji je dat u tendreskoj dokumentaciji;

h)         Ostalu dokumentaciju koja je tražena

Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ima pečat, ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača podnosilac nema pečat.

 

10.       ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PONUDE 10.1. PRIPREMA PONUDE

10.1.1.  Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive, sve u skladu sa članom 68. Zakona.

10.1.2.  Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

10.1.3.  Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti, štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Pod zvaničnim prevodom se smatra prevod ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

10.1.4.  Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Ispravke u ponudi ne smiju se vršiti korektorom, korektivnom trakom i drugim korektivnim priborom. Ispravke vršiti na sljedeći način: jednom linijom precrtati broj ili tekst koji se ispravlja, pored koga se izvrši novi upis. Novi upis se zatim potvrđuje potpisom ponuđača uz obavezno navođenje datuma novog upisa odnosno izvršene ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i si. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude koje sadrže tekst moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. st. (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", br. 90/14 i 20/15). Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i si. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati. Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe za predstavljanje ponuđača (navedene u Izvodu iz sudskog registra) ili osobe ovlaštene od strane odgovorne osobe ponuđača pismenom punomoći za potpisivanje ponude (u kojem slučaju se uz ponudu prilaže punomoć). Punomoć, u slučaju grupe ponuđača mora biti dana od ovlaštenih osoba za zastupanje članova grupe ponuđača.

10.1.5.  Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio

 

10.2. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

10.2.1   Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE" i „KOPIJA PONUDE". Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se može dostaviti i na mediju za pohranjivanje podataka (CD, USB i si.). Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu ili paket.

10.2.2   Koverta ili paket sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa: KJP ZOI84 OCS D.O.O.Sarajevo

ulica Alipašina bb

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-           naziv i adresa ugovornog organa,

-           naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-           evidencijski broj nabavke,

-           naziv predmeta nabavke naznaka „ne otvaraj".

10.2.3   Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

 

10.3. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

10.3.1.  Ponuđač treba popuniti Obrazac za ponudu Obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, u skladu sa svim podacima koji su definisani u TD. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, njegova ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

10.3.2.  Ukupna cijena mora isto biti izražena u Obrascu za ponudu i Obrascu za cijenu ponude. U slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca prednost se daje cijeni bez PDV-a iz Obrasca za cijenu ponude.

10.3.3.  Sve cijene trebaju biti navedene u konvertibilnim markama (KM).

10.3.4.  Ponuđena cijena usluga (bez PDV-a), treba uključivati sve obaveze, koje ugovorni organ može imati, vezano za usluge koje su predmet nabavke. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove.

10.3.5.  Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

10.3.6.  Cijena ponude se piše brojevima i slovima, kako je to predviđeno u obrascu za dostavljanje ponude. U slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanim slovima.

10.3.7.  Ponuđač može dati popust na ponudu, pod uslovom da ga iskaže posebno, kako je to definisano Obrascem za ponudu i Obrascem za cijenu ponude. Ako ponuđač ne iskaže popust na propisan način, smatraće se da nije ni ponudio popust.

10.3.8.  Ponuđač ne može tražiti avans. Plaćanje će biti izvršeno na slijedeći način: Ugovorni organ će izvršene usluge platiti u roku iz ponude, od dana izdavanja fakture, žiralno na račun Dobavljača, na osnovu ispravno ispostavljene fakture, sa pozivom na broj Ugovornog organa pod kojim će biti evidentiran kod Ugovornog organa. Ugovorni organ ne daje bonus za dobro izvršene usluge.

 

10.4. POVJERLJIVOST

10.4.1 Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika u postupku, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kojem licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke, odnosno u postupak ocjene ponuda.

Nakon javnog otvaranja ponuda ni jedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (u skladu sa članom 11. Zakona):

  • Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
  • Predmet nabavke, odnosno ponuđeni rad od kojeg zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio rad u skladu sa tehničkom specifikacijom;

 Potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuđača;

Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom tačkom tenderske dokumentacije ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena po tom osnovu.

Ponuđači ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabavke.

Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u tenderskok dokumentaciji) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti ocijenjena kao neprihvatljiva.

10.4.2 Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka javne nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) i 68. stav (3) Zakona, osim informacija koje je ponuđač označio kao povjerljive i koje se mogu smatrati povjerljivim u skladu sa Zakonom.

 

10. 5. MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA I OTVARANJA PONUDA

10.5.1 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:

KJP ZOI 84 OCS D.O.O.Sarajevo ulica Alipašina bb, ulaz E Zetra 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

10.5.2.  Rok za dostavljanje ponuda je 05.03.2021. godine do 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Napomena: Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslana niti na koji način.

10.5.3.  Kada ponuđač neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimljenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

10.5.4.  Ugovorni organ neće provoditi javno otvaranje ponuda.

10.5.5.  Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi Ponuđač.

10.5.6.  Poziv za dostavu ponude se ne naplaćuje. Poziv za dostavu ponude može se besplatno preuzeti u elektronskom obliku na internet stranici ovog ugovornog organa https://www.zoi84.ba/iavne-nabavke-i-pozivi/

10.5.7.  Ako ugovorni organ za vrijeme roka za dostavljanje ponuda izmjeni poziv za dostavu ponude, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim ponuđačima, na isti način na koji je dostupna i osnovna dokumentacija, te osigurati, da ukoliko se radi o bitnoj izmjeni, ponuđači od dana objavljivanja

izmjene imaju najmanje 7 (sedam) dana za dostavljanje ponuda. Ukoliko je sa stajališta ponuđača potrebna izmjena ili ispravka tenderske dokumentacije, ponuđači bez odgode obaviještavaju Ugovorni organ. Ukoliko je potrebno, ponuđači mogu zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana za dokumentaciju, a ugovorni organ je dužan dodatne informacije i objašnjenja bez odlaganja staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju bez navođenja podataka o podnosiocu zahtijeva za objašnjenje.

 

10.6. PERIOD VAŽENJA PONUDE

10.6.1 Ponude moraju važiti 90 (devedeset) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžiće period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u daljem toku postupka.

Period važenja ponuda ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period važenja ponude ili navede pogrešan period smatrat će se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

 

11. OCJENA PONUDA I OKONČANJE POSTUPKA 11.1. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

11.1.1 U skladu sa članom 64. stav 1 .tačka a) Zakona o javnim nabavkama kriterij za dodjelu ugovora je:

• ekonomski najpovoljnija ponuda Elementi na osnovu kojih se vrši procjena svake ponude pojedinačno su:

1.         Cijena

2.         Broj sati operativne podrške

3.         Rok plaćanja

Da bi prispjela ponuda bila vrednovana na osnovu navedenih kriterija neophodno je da zadovolji formalno pravnu ispravnost koja podrazumjeva da ponuda sadrži dokaze zahtjevane TD. Neispunjavanje navedenog uslova eliminiše ponuđača iz daljnjeg procesa evaluacije.

Svaki od elemenata, na osnovu kojih će se vršiti procjena ponude ADVOKATSKE USLUGE, vrednovaće se prema slijedećim kriterijima:

  1. Bodovanje

Redni broj

Kriteriji

Bodovi (max)

%

1.

Cijena

20

20

2.

Broj sati operativne podrške

40

40

3.

Rok plaćanja

40

40

UKUPAN BROJ BODOVA

100

100

Broj sati operativne podrške je ukupan broj sati prisustva jednog advokata ponuđača u prostorijama ugovornog organa u Sarajevu ul.Alipašina bb, svakog mjeseca, u periodu 12 mjeseci.

Podkriterijum se prikazuju kao relativno učešće u ukupnom skoru, koji iznosi 100 bodova ili 100% (dati u formulama), ili u rasponu za vrednovanje svakog podkriterijuma (podkriterijum a) od 0 do 20-pripadajućih bodova; podkriterijum; b) od 0 do 40- pripadajućih bodova; podkriterijum: c) od 0 do 40-pripadajućih bodova.

b) Postupak obračuna bodova

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:

T = C + 0 + N

Pri čemu je:

T - ukupan broj bodova

C - broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu

O- broj bodova koji je ponuđač ponudio za ponuđeni broj sati operativne podrške

N - broj bodova koji je ponuđač ponudio za ponuđeni rok plaćanja

1. Cijena

Maksimalan broj bodova 20 će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu cijenu (bez PDV-a). Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

Cl

C = — х 20 Ct

Pri čemu je:

 

C - broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu

 

Cl - najniža cijena koja je ponuđena u predmetnom postupku

 

Ct - cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene

 

[20] - maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu

 

2. Broj sati operativne podrške

 

Maksimalan broj bodova 40 će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najviše sati operativne podrške, dok će ponuđač koji ponudio manje sati opertivne podrške dobiti sazmjerno manji broju bodova prema sljedećoj formuli:

 

Oa

 

0 = — x40 Om

 

Pri čemu je:

 

O - broj bodova koji je ponuđač dobio za broj sati operativne podrške u periodu 12 mjeseci

 

Oa - ukupan broj sati operativne podrške koje nudi aktuelni ponuđač koji se ocjenjuje (računajući za jednu godinu)

 

Om - maksimalno ponuđen broj sati operativne podrške (računajući za jednu godinu) [40] - maksimalan broj bodova po ovom podkriteriju.

 

Sate u ponudi ponuđač treba precizno da odredi, navodeći tačan broj sati. Ne mogu se prihvatiti neprecizno određeni sati (odmah, po dogovoru, od-do si.)

 

3. Rok plaćanja

 

Maksimalan broj bodova 40 će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži rok plaćanja poslije izvršenja usluge, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

NI

 

Pri čemu je:

 

N - broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđeni rok plaćanja NI - najkraći rok plaćanja koji je ponuđen u predmetnom postupku Nt - rok koji je predložen u ponudi koja je predmet ocjene

 

[40] - maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći rok

 

Napomena:

 

Za ugovorni organ minimalno prihvatljivi način plaćanja je 60 dana od dana ispostavljanja fakture, dok će se eventualno duži rokovi vrednovati u skladu sa formulom, odnosno maksimalni rok plaćanja je 90 dana od dana ispostavljanja fakture.

 

Rokovi iskazani ispod i preko zadanih raspona smatrat će se neprihvatljivim, tj.ponuda će biti proglašena neprihvatljivom.

 

Napomena:

 

Komisija vrši izbor najpovoljnije ponude na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova na Konačnoj rang listi i najpovoljnijom proglašava ponudu vrednovanu sa najvećim brojem bodova.

 

11.2. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

 

11.2.1   Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primjeniti preferencijalni tretman domaćeg (član 67. Zakona), u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.: 83/16, 54/19 i 34/20).

 

11.2.2   U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. godine do 01.06.2021. godine. Preferencijalni tretman za ponuđače iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjuje se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

 

11.2.3   Domaćom ponudom se smatra ponuda koju dostavi pravno ili fizičko lice sa sjedištem u BiH i kod kojeg najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

 

11.2.4   Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuđača koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTA-e i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTA-e i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u BiH koje je registrovano u skladu sa zakonima u BiH, i da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

 

11.2.5 U svrhu dokazivanja da ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg ponuđači su dužni dostaviti:

 

Potvrdu kojom potvrđuju da najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH. Izjava je data u sklopu Obrazac za ponudu, zaokruživanjem one tačke koja se odnosi na ponuđača. Ukoliko ponuđači ne zaokruže niti jednu tačku u Izjavi ponuđača koja se odnosi na preferencijalni tretman (tačka 5. (a), b) ili c), smatraće se da ponuđač ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

11.3.     PROVOĐENJE PREGOVORA

 

Ugovorni organ će cijeneći predmet nabavke i podnesenu ponudu ocjeniti potrebu provođenja pregovora.

 

Ugovorni organ može pozvati ponuđače na pregovaranje, koje se provodi nakon prijema ponude. Predmet pregovora mogu biti: način izvršenja, posebnosti tehničke specifikacije, mogući rizici i kritične tačke u procesu izvršenja, cijena, uslovi izvršenja na osnovu navedenih zahtjeva i druge teme za pregovore koji su u veti sa predmetom nabavke.

 

11.4.     DONOŠENJE ODLUKE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

11.4.1.  Nakon okončanja pregovora sa svim pozvanim ponuđačima, komisija za nabavke ocjenjuje ponude i Analizira Zapisnik tako što predlaže ugovornom organu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili ako su ispunjeni uslovi Odluku o poništenju postupka.

 

11.4.2.  Ugovorni organ će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka u roku koji je određen tenderskom dokumentacijom kao period važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponude, ukoliko se on produži na zahtjev ugovornog organa. Odluka o rezultatima postupka javne nabavke će biti objavljena na web stranici ugovornog organa, istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđačima.

 

11.4.3.  Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 dana od dana donošenja odluke, i to na jedan od slijedećih načina: elektronskim sredstvom, faksom, e-mailom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka, ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka, kao i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

11.4.4.  Istovremeno sa slanjem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovorni organ može na Portalu javnih nabavki objaviti dobrovoljno ех ante obavještenje o transparentnosti, u skladu sa članom 36. Zakona.

 

11.4.5.  Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, provedenim pregovorima, a u skladu sa prihvaćenom ponudom i Zakonom o obligacionim odnosima. Ukupna plaćanja bez poreza na dodatnu vrijednost na osnovu ugovora ne smiju prelaziti vrijednost sklopljenog ugovora.

 

11.4.6.  Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač: • propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. Zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, u roku koji

 

odredi ugovorni organ ili • propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslovza potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili

 

•          ukoliko dostavljena dokumentacija nije u skladu sa zahtjevima i ne dokazuje ispunjavanje postavljenih uslova, ili

 

•          u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili - propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi ugovorni organ, ili - odbije da zaključi ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

 

11.4.8.  Ugovorom će obavezno biti definisano da ponuđač kojem je dodijeljen ugovor nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička i pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za nabavke, i to najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

 

11.4.9.  Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđači trebaju u Obrascu za ponudu navesti da li namjeravaju sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuđač koji bude izabran ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona. Ponuđač se mora izjasniti da li će biti direktno plaćanje podugovaraču. Ukoliko se ponuđač izjasni da ugovorni organ direktno plaća podugovaraču, ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži slijedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:

 

  • dio usluge koju će pružiti podugovarač,

 

  • predmet, obim, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluga, - podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi. U slučaju podugovaranja, ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 

11.5. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

 

11.5.1. Svaki ponuđač koji ima interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u rokovima koji su određeni u članu 101. Zakona.

 

11.5.2 Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje 3 (tri) primjerka, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. Zakona. Žalba se može dostaviti i elektronskim putem (e-mail ili faks), i to u skladu sa kontakt podacima datim u tački 1.1 tenderske dokumentacije.

 

11.5.3.  Ugovorni organ je dužan u roku od 5 dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona.

 

11.5.4.  Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuđač može izjaviti žalbu Uredu za razmatranje žalbi u roku od 10 dana od dana prijema zaključka.

 

11.5.5.  Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu URŽ-u u roku od 5 dana od dana prijema rješenja, putem ugovornog organa.

 

11.5.6. Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neosnovana, dužan je u roku od pet dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu URŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

 

12. PRILOZI

Sljedeći prilozi su sastavni dio TD:

a)         Obrazac za cijenu ponude;

b)         Obrazac za ponudu;

c)         Izjave iz člana 45. ZJN;

d)         Izjava iz člana 50. ZJN; ejIzjava iz člana 52. ZJN;

f)          Opis usluga

g)         Povjerljive informacije;

 

Edin Baković

Direktor

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: