Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe CMB i NW i za povezivanje GAK, INF, TEB, SW sa CMB Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

Datum objave: 06.07.2017. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-419-3-118/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Valentina Gordić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br: 01-5832-1/17 radi nabavke aktivne mrežne opreme za potrebe CMB i NW i za povezivanje GAK, INF, TEB, SW sa
CMB Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka aktivne mrežne opreme za potrebe CMB i NW i za povezivanje GAK, INF, TEB, SW sa CMB Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO - objekat Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno i montirano

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano tačkom 7.3. tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano tačkom 7.4. tenderske dokumentacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok i načina plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.8.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.8.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora Univerzitetskog kliničkog
centra RS, ul. Dvanaest beba bb. (zgrada Ginekologije, kancelarija br. 23)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-5832-1/17, naziv predmeta nabavke i naznaka: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju lično na protokol
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se do 25.08.2017.god. do 9,00 časova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove
ponuđača u otvorenom postupku. Naručilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme
prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH (»Službeni glasnik BiH«, broj: 39/14).


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka
UIN 4400928890000
Contact person Valentina Gordic
Address Dvanaest beba bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 342-806
Fax number (051) 342-698
Email address javne.nabavke@kc-bl.com
Website address www.kc-bl.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Tender no. 01-5832-1/17 for the procurement of active network equipment for the needs of CMB and NW and for
connecting GAK, INF, TEB, SW from the CMB University Clinical Center of Republika Srpska

II 1.b. Description of the object of the contract

The procurement of active network equipment for the needs of CMB and NW and for connecting GAK, INF, TEB, SW from
the CMB University Clinical Center of Republika Srpska


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 30200000-1 Computer equipment and supplies

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

21.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 25.8.2017. 09:00:00
Address and place PHI university Hospital Clinical Banja Luka, Dvanaest beba bb

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Bids must be submitted in a sealed envelope, which should be indicated: name and address of the contracting authority, the
name and address of the bidder in the upper left corner of the envelope, procurement number: 01-5832-1/17, the name of
the object of procurement and indications "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" to the following address: JZU UNIVERZITETSKA
BOLNICA KLINICKI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb.
Bids should be presented in person to the protocol of PHI University Hospital Clinical Center or by recommended mail until
25.08.2017. up to 9 hrs. Incomplete or late bids shall not be considered. During opening of bids, one representative of each
bidder may be present upon presenting of written authorization. PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka is not
responsible for any incurred expenses of Bidder in open international procedure.
Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all tenders in any time before signing of contract in
accordance with Article 69 of the Law on Public Procurement of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of B&H, no.
39/14).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-419-3-118/17
PODIJELI: