Nabavka automatskog koagulometra

Datum objave: 21.06.2017. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-7-1-321-3-38/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba Branko Mišić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – automatski koagulometar za potrebe Službe za
kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – automatski koagulometar za potrebe Službe za
kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema
Dodatni predmet(i) 51410000-9 Usluge instaliranja medicinske opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za kliničko - biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", ul. Pop LJubina bb, 74000 Doboj.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka garantnog roka

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtijeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu.
Minimalni rok plaćanja je 30 dana od datuma isporuke predmetne nabavke.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača
da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili kopija
ovjerena od strane nadležne institucije, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri)
mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

b) Bilans uspjeha za poslednju finansijsku godinu, ovjeren od strane ponuđača.
Bilans uspjeha mora biti pozitivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

c) Važeće rješenje/potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kojim se
odobrava ponuđaču vršenje prometa medicinskim sredstvima, čiji rok važnosti nije istekao. (Dostaviti
original dokument ili ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od
datuma dostavljanja ponude).
d) Pismena Izjava ponuđača da u garantnom periodu prihvata sve intervencije: preventivno i redovno
održavanje sa rezervnim dijelovima, usluge servisa za sve vrste kvarova nastalih na bilo koji način osim
namjernim mehaničkim oštećenjem i rezervne dijelove za otklanjanje kvarova bez novčane nadoknade za usluge,
utrošeni materijal i rezervne dijelove. (Dostaviti original dokument koji ne može biti stariji od 10 (deset)
dana računajući od datuma dostavljanja ponude). Izjava mora biti potpisana i ovjerena od ovlašćenog lica
ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti originalna ili kopija
ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.
e) Pismena Izjava ponuđača o obezbjeđenju isporuke originalnih rezervnih dijelova i potrošnog
materijala, po tržišnim cijenama na dan isporuke, u zavisnosti od potreba Ugovornog organa u periodu od
najmanje 4 (četiri) godine od datuma isporuke opreme koja je predmet ovog postupka javne nabavke. (Dostaviti
original dokument koji ne može biti stariji od 10 (deset) dana računajući od datuma dostavljanja ponude). Izjava
mora biti potpisana i ovjerena od ovlašćenog lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno
za potpis. Punomoć mora biti originalna ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz
ponudu.
f) Ponuđač je obavezan dostaviti originalno Pismo autorizacije potpisano i ovjereno od strane odgovorne
osobe proizvođača ponuđene opreme ili Ugovor o saradnji, zastupništvu i sl. zaključen sa proizvođačem, kojim se
dokazuje da je ovlašten za prodaju, instalaciju i servisiranje opreme od strane proizvođača (Dostaviti original
dokument ili ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka
dostavljanja ponude).
g) Pismena Izjava ponuđača da u radnom odnosu ima minimum 1 (jednu) zaposlenu osobu na nedoređeno
vrijeme koja je od strane proizvođača ponuđene opreme obučena za održavanje opreme iz predmeta javne nabavke.
Dokazi: kopija radne knjižice, sa priloženom kopijom sertifikata izdatim od strane proizvođača da je lice
pohađalo i uspješno završilo obuku za servis aparata koji su predmet javne nabavke (dostaviti originalne ili
ovjerene kopije dokumenata, čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka
dostavljanja ponude). Izjava ponuđača mora biti potpisana i ovjerena od ovlašćenog lica ponuđača ili od lica
koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti originalna ili kopija ovjerena od strane
nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.
h) Katalog proizvođača ponuđene opreme ili izvod iz kataloga. Izvod iz kataloga može sačiniti
zainteresovani ponuđač.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.7.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.7.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Pop LJubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica "Sveti apostol Luka"
Doboj.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-7-1-321-3-38/17
PODIJELI: