Nabavka blokovske robe

Datum objave: 30.12.2019. 09:24 / Izvor: Dnevni Avaz, 30.12.2019.

avaz-roto press

Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost «avaz-roto press» d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska br. 24a   objavljuje

 

JAVNI TENDER

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

 

I - PREDMET TENDERA

Predmet javnog tendera je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga po sljedećoj specifikaciji:

 

PONUDA ZA NABAVKU BLOKOVSKE ROBE

Naslov

BLOK

Format

A5

Obim

100 listova + korica

Papir KB

NCR II List

Papir korice

150 gr offsetni

Štampa KB

1/0

Štampa korica

0/0

Dorada

Lajmano sa lijeve strane, perforacija

Priprema

Naručilac u PDFu uz c/b isprint

Količina

15.000 komada godišnje

 

II PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica:

Koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti -„ Koja dostave ponudu sačinjenu prema navedenoj specifikaciji, uredno složenu i ovjerenu

 

III-SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda iz javnog tendera treba da sadrži: Naziv i tačnu adresu ponuđača Rokove isporuke

Način i uslove plaćanja (učešće kompenzacije)

PDV broj (kopija)

 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA

"avaz-roto press" Sarajevo će procijeniti i uporediti samo ponude onih ponuđača koji zadovaljavaju kriterije iz tačaka I, II i III

 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti zahtjevom na email: disuibuciiaffiavaz.ba do 10.01.2020

 

VI - PODNOŠENJE PONUDE:

Propisno zatvorene ponude dostaviti u sjedište Društva u ul. Tešanjska 24a Sarajevo. Na koverti naznačiti "PONUDA ZA NABAVKU BLOKOVSKE ROBE - NE OTVARATI".

Ponudu dostaviti do 31.01.2020

Kontakt telefon: 033 281 713

Email: distribucija@avaz.ba

 

VII - TROŠKOVI PONUDE:

Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost "avaz-roto press" Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimično odbije svaku ponudu, poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Sa određenim ponuđačem ponuđačem čija ponuda bude prihvaćena "avaz-roto press" Sarajevo zadržava pravo na sklapanje ugovora.

„avaz-roto press" Sarajevo ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: