Nabavka dezinfekcionih i antiseptičkih sredstava, hemikalija i drugih rastvora: Hidrogen, Acidi borici, Rivanol...

Datum objave: 18.04.2017. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.04.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-1-137-3-67/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Suzana Vrećo
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

23

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30628,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dezinfekcionih i antiseptičkih sredstava, hemikalija i drugih rastvora podjeljeno u 23 lota


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dezinfekcionih i antiseptičkih sredstava, hemikalija i drugih rastvora podjeljeno u 23 lota

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju ispuniti minimalne uslove i dostaviti slijedeće dokaze:
a) Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojim se odobrava dobavljaču obavljanje djelatnosti prometa
medicinskim sredstvima na veliko;
b) Rješenje nadležne institucije na nivou Bosne i Hercegovine kojim se odobrava ponuđaču obavljanje djelatnosti prometa
hemikalijama, biocidima (dezinfekcionim sredstvima);
c) Ponuđači moraju dostaviti izjavu da ponuđeni proizvodi odgovaraju zahtjevima koji se tiču porijekla i navesti zemlju
porijekla navedenom u Aneksu 3;
d) Ponuđači su dužni dostaviti dokaz da su medicinska sredstva registrovana na teritoriji BiH, rješenje Agencije za lijekove
BiH ili potvrda Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da rješenje izdato od druge nadležne institucije ostaje na snazi
na teritoriji cijele BiH ili dokaz da je podnijet zahtjev Agenciji za lijekove i medicinska sredstva za izdavanje potvrde o upisu u
registar medicinskih sredstava;
e) Ponuđači su dužni dostaviti za hemikalije, biocidne proizvode (dezinfekciona sredstva) dokaz kojim potvrđuju da se
hemikalija, biocid može prometovati na tržištu BiH, izdato od nadležne institucije;
f) Izjavu ponuđača kojom se obavezuju da će prilikom svake isporuke dostaviti original ili ovjerene kopije sertifikata
proizvođača (analizni sertifikat); o kontroli kvaliteta svake serije proizvoda, kontrolisanom prema standardima kvaliteta za
namjeravanu primjenu i sertifikat o izvršenim ispitivanjima identiteta i kvaliteta supstanci i proizvoda koji služe za izradu
galenskih pripravaka izdat od kontrolne laboratorije ili druge laboratorije sa kojom galenska laboratorija ima ugovor o
kontroli kvaliteta
g) Ponuđači su dužni dostaviti izjavu kojom potvrđuju da je proizvod(preparat) proizveden u skladu sa dobrom
proizvođačkom praksom, izdatu od strane proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača
h) Ponuđači treba da dostave izjavu kojom povrđuju da se ponuđeni proizvodi (dezinfekciona sredstva i hemikalije) čuvaju
na režimu sobne temperature.
i) Ponuđači treba da dostave dokaz o posjedovanju ISO 9001 i ISO 14001 ili odgovarajući katalog na jednom od jezika naroda
BiH iz kojeg se može utvrditi da ponuđeni proizvod odgovara traženom u tenderskoj dokumentaciji;
j) Izjava ponuđača kojom se obavezuje da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač prije potpisivanja ugovora
dostaviti dokaz o usklađenosti proizvoda sa Zakonom o hemikalijama Republike Srpske i Zakonom o biocidima Republike
Srpske.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, u skladu sa članom 46.ZJN, ponuđači moraju dostaviti dokaz da su registrovani
u odgovarajućem profesionalnom ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili
potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnosti, koja je u vezi sa
predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
U svrhu dokaza ponuđači su dužni dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se
dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.5.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.5.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.5.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto U prostorijama uprave ugovornog organa , adresa Sime Matavulja bb Banja
Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hidrogen, Acidi borici, Rivanol

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hidrogen, Acidi borici, Rivanol

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1727,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinski benzin

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinski benzin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

350,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju hirurških i drugih medicinskih instrumenata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju hirurških i drugih medicinskih instrumenata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8570,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju opreme, pribora i uređaja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju opreme, pribora i uređaja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5455,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju radnih površina i pribora

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju radnih površina i pribora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2168,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju radnih površina, opreme i pribora

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju radnih površina, opreme i pribora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1067,66

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju čvrstih i podnih površina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju čvrstih i podnih površina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju ruku i kože

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za dezinfekciju ruku i kože

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2475,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dezinfekciono sredstvo na bazi persirćetne kiseline

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dezinfekciono sredstvo na bazi persirćetne kiseline

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za pranje laboratorijskog posuđa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za pranje laboratorijskog posuđa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Glukoza

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Glukoza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

375,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

5-Sulfosalicilna kiselina

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

5-Sulfosalicilna kiselina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Parafin čvrsti

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parafin čvrsti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

156,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Parafinsko ulje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Parafinsko ulje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kedrovo ulje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kedrovo ulje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1008,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vazelin bijeli

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vazelin bijeli

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27,54

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Natriumhipohlorit

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Natriumhipohlorit

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

69,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Acidum boricum

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Acidum boricum

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rastvor za fiksiranje i čuvanje preparata u histologiji i citologiji

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rastvor za fiksiranje i čuvanje preparata u histologiji i citologiji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

135,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tečni amonijak

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečni amonijak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Boje za Papanikolau

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Boje za Papanikolau

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1212,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za hematologijiju i kliničku hemiju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za hematologijiju i kliničku hemiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1728,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave KordeANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za dezinfekciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za dezinfekciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24455000-8 Dezinficijens

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

312,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Zdrave Korde

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-1-1-137-3-67/17
PODIJELI: