Nabavka digitalnog brzinomjera za osam diodnih električnih lokomotiva serije 441

Datum objave: 23.01.2020. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-1-1-16-3-11/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba Mahir Demir
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Digitalni brzinomjer za osam diodnih električnih lokomotiva serije 441

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Digitalni brzinomjer za osam diodnih električnih lokomotiva serije 441, kako slijedi: 441-121, 441-122, 441-302, 441-307,
441-308, 441-403, 441-404 i 441-411.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50223000-4 Usluge remonta lokomotiva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Opisano u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

215000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralna radionica Rajlovac

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačne realizacije, a najduže 1 godina od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Garancija se dostavlja u formi bezuslovne bankovne garancije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
2 Cijena 90,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.2.2020. 11:50:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Musala 2, 71000 Sarajevo, zgrada Generalne direkcije JP ŽFBiH doo Sarajevo


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mahir Demir
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta mahir.demir@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mahir Demir
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta mahir.demir@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1050-1-1-16-3-11/20
PODIJELI: