Nabavka euro dizela EN590 bez putarine u količini od 650.000 litara

Datum objave: 13.07.2017. 09:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

685-1-1-69-3-55/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO - ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK UGLJA
"GRAČANICA" D.O.O.
IDB/JIB 4236108330005
Kontakt osoba Bektic Saudin
Adresa Humac bb
Poštanski broj 70240 Gornji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Gornji Vakuf-Uskoplje
Telefon (030) 252-495
Faks (030) 252-495
Elektronska pošta rudnik.gracanica@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka euro dizela EN590 bez putarine u količini od 650.000 litara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka euro dizela EN590 bez putarine u količini od 650.000 litara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09200000-1 Nafta, ugalj i naftni derivati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

760990,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 98,00 %
2 Rok isporuke 2,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.8.2017. 09:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.8.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto JP EP BiH DD Sarajevo ZD RU "Gračanica"DOO Gornji Vakuf-Uskoplje sala
kolegija

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki, Zainteresirani kandidati/ponuđači mogu istu preuzeti sa
portala javnih nabavki.Zainteresirani kandidati/ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa pojašnjenja
tenderske dokumentacije blagovremeno , ali najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili
ponuda.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
685-1-1-69-3-55/17
PODIJELI: