Nabavka farmaceutskih usluga

Datum objave: 04.03.2021. 12:45 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON       

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK          

 

Broj: 02-3-11-11-113/12

Novi Travnik, 09.02.2021. godine

 

Na temelju Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH", broj 66/16) objavljujemo

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

 za pružanje farmaceutskih usluga

 

I OPĆI PODACI

1. Podaci o ugovornom tijelu

Ugovorno tijelo: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK

Adresa: Kralja Tvrtka 18. 722У0 Novi Travnik

IDB/JIB: 4236110310003

Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816

Web adresa: www.zzo-ksbsbk.com.ba

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Željka Pranjković Telefon/fax: 030/792-718; 030/790-816 E-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba

Ponuditelji se upozoravaju da sve informacije u vezi sa ovim postupkom nabave mogu da dobiju isključivo od nadležne kontakt osobe iz ove točke, u protivnom drugi način korespondencije ugovorno tijelo ne smatra validnim. Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija ugovornog tijela i ponuditelja treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, osobno na adresu naznačenu u ovom Pozivu ili elektronskom poštom.

 

II PODACI O PREDMETU NABAVE

3. Predmet nabave

Farmaceutske usluge izdavanja lijekova osiguranim osobama Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: lijekovi sa pozitivne liste lijekova),

4. Oznaka i naziv iz JRJN

85149000-5 (ljekarničke usluge).

5. Procijenjena vrijednost nabave

1.026.000,00      KM bez uračunanog PDV-a.

6. Količina usluga

Ukupan broj usluga ovisit će o broju propisanih recepata i potreba osiguranih osoba.

 

III PODACI O POSTUPKU NABAVE

7. Vrsta postupka nabave

Postupak nabave provest će se na način kako je propisano Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH", broj 66/16) (u daljem tekstu Pravilnik).

 

IV OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

8. Način pružanja usluga

Ljekarne će usluge izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova vršiti na temelju reeepta propisanog od ovlaštenog doktora, a sukladno Zakonu o lijekovima ,,S1. novine F BiH", broj: 109/20), Zakonu o ljekarničkoj djelatnosti (,,S1. novine F BiH", broj: 40/10), Pravilniku o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine F BiH, broj: 42/11, 64 / 11 i 82 / 11) i ostalim zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti.

9. Fakturiranje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova

Za lijekove sa pozitivne liste lijekova koji su izdani u prethodnom mjesecu i za usluge izdavanja tih lijekova, ljekarna će račune ispostavljati u nadležnu poslovnieu Zavoda do 05. u tekućem mjesecu.

10. Period zaključivanja ugovora

Sa kvalificiranim ponuditeljima zaključit će se ugovor na period od 01.04.2021 .godine do 31.12.2021.godine.

Pružanje usluga izdavanja lijekova na recept vršit će se sukcesivno. Procijenjena vrijednost nabave odnosi se na sve potpisane ugovore, a izbor između ugovornih dobavljača za pružanje usluga vršit će osigurane osobe Zavoda.

11. Plaćanje usluga

a) Cijene usluge izdavanja lijekova na recept

Za izvršene usluge izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova Zavod će Ljekarni plaćati iznos od 1,2 KM bez uračunanog PDV-a po jedinici izvršene usluge, odnosno po izdanom receptu, sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda, broj: 02-2-37-340/18 od 29.10.2018.godine.

b) Rok plaćanja usluge

U roku 60 dana od prijema ispravne fakture.

12. Mjesto pružanja usluga

Mjesto izdavanja lijeka (Ijekarna, ogranak ili depo) mora biti u istoj općini kao i dom zdravlja u kojem je propisan lijek.

Zavod neće vršiti plaćanje lijekova na temelju recepta od strane domova zdravlja sa drugih općina.

13. Nacrt ugovora

Nacrt ugovora je u prilogu ovog poziva (Prilog 3) Ljekarne su obvezne u privitku prijave dostaviti potpisan nacrt ugovora.

 

V OCJENA KVALIFICIRANOSTI PONUĐAČA

Da bi dokazali svoju kvalificiranost ponuditelji trebaju dostaviti:

14. Dokaze o obavljanju profesionalne djelatnosti koja je predmet nabave,

a) U svrhu dokazivanja profesionalne djelatnosti, sukladno ćlanku 46. Zakona o javnim nabavama, ponuditelji moraju dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog tijela kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetnom nabave, ukoliko је ponuditelj registriran kod suda.

b) Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB kojim se odobrava obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

Dokazi koji se zahtijevaju ovom točkom moraju biti originali ili ovjerene kopije.

15. Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 45. Zakona o javnim nabavama

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Ako ponudu dostavlja fizička osoba kao poduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika  poduzetnika.

b) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditeij izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjeie obaveze u vezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza.

Dokumenti ili uvjerenja navedeni u ovoj točki ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude.

Dokazi koji se zahtijevaju ovom točkom moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz stavka b) i c) ove točke ugovorno tijelo prihvata i Sporazum ponuditelja sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuditelj u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze.

Sukladno članu 45. stavak 5. Zakona, ugovorno tijelo može odbiti ponudu ukoliko utvrdi da je ponuditelj bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tijekom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

16. Izjava po članku 52. Zakona o javnim nabavama

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti originalnu posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Prilog 2). Izjava mora biti ovjerena od strane nadležnog organa (organ uprave ili notar). Izjavu potpisuje ovlašteni zastupnik ponuđača ili osoba koju on ovlasti (u tom slučaju se punomoč mora priložiti uz ponudu), a ovjera potpisa se vrši kod nadležnog organa.

 

VII PODACI O PRIJAVI NA JAVNI POZIV

17. Priprema prijava na javni poziv

a) Ponuditelji snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude.

b) Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

c) Prijava i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

d) Original prijava treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom i potpisana od ovlaštene osobe. Prijava i dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu mora biti čvrsto uvezana, sa naznačenim stranicama. Sve dopune i izmjene prijave moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

18. Način podnošenja prijave na javni poziv

a) Ponuditelji podnose prijavu na javni poziv neposredno ili putem pošte u zatvorenoj kuverti, na adresu iz točke 1. ovog Poziva. Prijava se podnosi do 15.03.2021. godine do 11,00 sati sa naznakom: „Prijava na javni poziv za pružanje za pružanje farmaceutskih usluga"

b) Na kuverti mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ugovornog tijela,

- naziv i adresa ponudača u lijevom gornjem kutu kuverte, evidencijski broj nabavke, naziv predmeta nabavke, naznaka „пе otvaraj".

c) Sve ponude koje budu dostavljene nakon ovog roka ugovorno tijelo će razmatrati pod istim uvjetima kako je određeno ovim Pozivom. Ukoliko takve ponude budu ocijenjene kao kvalificirane ugovor će se potpisati na period od kada je ponuditelj dostavio kvalificiranu ponudu.

19. Sadržaj početne ponude

Ponuditelji su obvezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrduju da ispunjavaju uvjete tražene Pozivom za dostavu ponuda:

a) Prijava na javni poziv, Prilog 1,

b) Izjava po članku 52. Zakona, Prilog 2,

c) Nacrt ugovora, Prilog 3.,

d) Dokazi navedeni u točki 14. i 15. i 16,

 

20. Adresa na koju se dostavljaju ponude

Zavod za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, Kralja Tvrtka 18. 72270 Novi Travnik.

 

 

Poziv farmaceutske usluge sa prilozima

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: