Nabavka fitinga vodovodnog

Datum objave: 05.07.2017. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

807-7-1-37-3-12/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "RAD" D.D. TEŠANJ
IDB/JIB 4218317600003
Kontakt osoba Ismet Vrabac
Adresa Trg žrtava 3. avgusta bb
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-566
Faks (032) 650-428
Elektronska pošta ismet.v@rad-tesanj.ba
Internet adresa www.rad-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38445,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka fitinga vodovodnog


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodovodnog fitinga (ventili, pocinčani i PP fiting)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finasiranje iz sredstava ugovornog organa

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.7.2017. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.7.2017. 13:05:00
Adresa i mjesto JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj, Upravna zgrada
preduzeća, Kancelarija broj 11


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ventili vodovodni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni ventili sa kuglom, sa kuglom i ispustom i nepovratni mesingani ventili promjera od 3/4" - 2"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tehničkom specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27859,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garantni rok 5,00 %
2 Uslovi plaćanja 5,00 %
3 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta broj 2, Tešanj, skladište kupcaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Fiting PP vodovodni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Fiting vodovodni razni od polipropilena promjera od 1/2" - 2"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tehničkom specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7937,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garantni rok 5,00 %
2 Uslovi plaćanja 5,00 %
3 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta broj 2, Tešanj, skladište kupcaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Fiting pocinčani vodovodni

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni pocinčani fiting promjera od 1/2" - 2"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tehničkom specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2648,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Garantni rok 5,00 %
2 Uslovi plaćanja 5,00 %
3 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta broj 2, Tešanj

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
807-7-1-37-3-12/17
PODIJELI: