Nabavka goriva i lož ulja

Datum objave: 31.12.2015. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

753-7-1-253-3-36/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JABLANICA
IDB/JIB 4227265360008
Kontakt osoba AMELA MURATOVIĆ
Adresa Pere Bilića 25
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 751-300
Faks (036) 753-215
Elektronska pošta jabl.o@bih.net.ba
Internet adresa www.jablanica.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jablanica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva i lož ulja za potrebe općine Jablanica u 2016. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva i lož ulja za potrebe općine Jablanica u 2016. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09134200-9 Dizelsko gorivo
Dodatni predmet(i) 09132000-3 Motorni benzin
  09135000-4 Lož ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38461,55

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jablanica, Pere Bilića 25

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

od dana potpisivanja do 31.12.2016. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Izjava ponuđača da će se plaćanje izvršiti nakon isporuke robe, a na osnovu ispostavljenog računa u roku do 60 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Izjava ponuđača da na području općine Jablanice ima benzinsku pumpu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Original ili ovjerena kopija poreznog/identifikacijskog broja ponuđača i PDV broja za obaveznike (ili izjava da ponuđač nije
PDV obaveznik)
Original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude izvoda iz sudskog registra kao dokaz da je
ponuđač registrovan za obavljanje tražene djelatnosti ili rješenje drugog nadležnog organa (za fizička lica)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje ispravno
izvršenje ugovora

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe ispred ponuđača da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje
ispravno izvršenje ugovora

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.1.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.1.2016. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.1.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Općina Jablanica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
753-7-1-253-3-36-15.pdf
PODIJELI: