Nabavka goriva i maziva u 2021/2021. godini

Datum objave: 09.03.2021. 12:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

700-1-1-5-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KALESIJA
IDB/JIB 4209059210000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ibrahim Kurtić
Adresa Senada Požegića 6
Poštanski broj 75260 Kalesija (bhp sa)
Općina/Grad Kalesija
Telefon (035) 368-230
Faks (035) 368-214
Elektronska pošta jzudomzdravlja_k@live.com
Internet adresa www.dzkalesija.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kalesija

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

21 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

188034,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva za potrebe ugovornog organa

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva i maziva za potrebe ugovornog organa u 2021/2021 godini.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)
Dodatni predmet(i) 09211100-2 Motorna ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

188.034,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benziska pumpa na adresi ugovornog organa

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 uslovi plaćanja 5,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Senada Požegića br.6 Kalesija
Datum i vrijeme 30.03.2021. 12:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
700-1-1-5-3-1/21
PODIJELI: