Nabavka goriva za vozila

Datum objave: 30.06.2017. 16:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1432-1-1-94-3-8/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRODUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB 4200225151133
Kontakt osoba Jasmina Tucović
Adresa Adema Buće 34
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 502-100
Faks (036) 502-112
Elektronska pošta ragibs@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

243000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2017. 09:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto Adema Buća 34, Mostar


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Jasmina Tucović
Adresa Adema Buće 34
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 502-137
Faks (036) 502-112
Elektronska pošta j.tucovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila PJD Mostar, lot1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila PJD Mostar,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pumpe punuđača na području PJD Mostar

VI Dodatne informacije

Otvaranje ponuda za lot 1 je 24.07.2017. u 10:00 hANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila PJD Konjic lot2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila PJD Konjic

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

77.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

77000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pumpe ponuđača na području PJD Konjic

VI Dodatne informacije

Otvaranje ponuda za lot 2 je 24.07.2017. u 10:30 hANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila PJD Jablanica, lot 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Isporuka goriva za vozila PJD Jablanica,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 09100000-0 Goriva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

16.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pumpe ponuđača na području PJD Jablanica

VI Dodatne informacije

Otvaranje ponuda za lot 3 je 24.07.2017. u 11: 00 h

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1432-1-1-94-3-8/17
PODIJELI: