Nabavka goriva

Datum objave: 28.06.2017. 11:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2017.


OBAVIJEST O NABAVI

1035-1-1-16-3-4/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. "KOMUNALNO" D.O.O. LIVNO
IDB/JIB 4281005660002
Kontakt osoba Marija Novokmet
Adresa Zgona bb
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 201-778
Faks (034) 201-778
Elektronička pošta komunalno.livno@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 5.c. Djelatnost


Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

135000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava goriva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava goriva za potrebe J.P. "Komunalno" d.o.o. Livno

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

po tenderu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Livno, benzinska crpka odabranog dobavljača

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

po tenderu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

po tenderu

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

po tenderu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

po tenderu

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

14.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 18.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.7.2017. 11:15:00
Adresa i mjesto Na adresi ugovornog tijela

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1035-1-1-16-3-4/17
PODIJELI: