Nabavka guma, obavezne opreme i materijala za putnička motorna vozila u 2018. i 2019. godini

Datum objave: 21.07.2017. 11:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

929-1-1-216-3-44/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA AGENCIJA BIH
IDB/JIB 4200936090005
Kontakt osoba Momir Popović
Adresa Mehmeda Spahe 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Opština/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 210-126
Faks (033) 212-660
Elektronska pošta javnenabavke@osa-oba.gov.ba
Internet adresa www.osa-oba.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

205135,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gume za vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka guma, obavezne opreme i materijala za putnička motorna vozila u 2018. i 2019. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.8.2017. 13:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.8.2017. 14:00:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Otvaranje ponuda 17.08.2017. godine:
lot 1 - u 14.00 sati
lot 2 - u 14.30 sati.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gume

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ljetnih i zimskih guma za putnička motorna vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

220.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

188035,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Banjaluka, Mostar i BrčkoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka obavezne opreme i materijala za putnička motorna vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
929-1-1-216-3-44/17
PODIJELI: