Nabavka hirurških rukavica

Datum objave: 05.03.2021. 09:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-1-63-3-34/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hirurške rukavice za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hirurških rukavica za potrebe JZU Bolnica "Sveti
apostol Luka" Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141420-0 Hirurške rukavice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

113.500 pari

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

franko Služba za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa, na adresi Pop LJubina bb, Doboj

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtjeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu. Rok
plaćanja u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da
obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili kopija ovjerena
od strane nadležne institucije, s tim da datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
dostavljanja ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a. Potvrda o solventnosti – da račun ponuđača nije bio blokiran u poslednjih 6 (šest) mjeseci, izdata od strane
banke u kojoj ponuđač ima otvoren glavni račun;
b. Bilans uspjeha za poslednju poslovnu 2020. godinu, ovjeren od strane ponuđača. Bilans uspjeha mora biti
pozitivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Važeću dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se ponuđaču odobrava vršenje prometa
medicinskim sredstvima (Dostaviti original dokument ili ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti
stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od datuma dostavljanja ponude).
b) Katalog sa detaljnim specifikacijama predmetne robe. Katalog ne mora biti uvezan uz ponudu, ali ga ponuđač
obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ponuđač je obavezan u dostavljenom katalogu
dodatno označiti robu za koju dostavlja ponudu. Uz dostavljeni katalog ponuđač je obavezan dostaviti i pismenu
izjavu u kojoj navodi kataloški broj ponuđene robe i broj stranice iz kataloga na kojoj je opisana ponuđena roba.
Katalog ne mora biti preveden na jedan od službenih jezika u BiH.
v) Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine da je ponuđeni predmet
nabavke registrovan u Bosni i Hercegovini, čiji rok važnosti nije istekao (Dostaviti original dokument ili
ovjerenu kopiju čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od datuma dostavljanja
ponude).
NAPOMENA: Ukoliko ponuđač dostavlja Rješenje/Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH od nekog
drugog privrednog subjekta da je ponuđeni predmet nabavke registrovan u Bosni i Hercegovini, obavezan je uz to
Rješenje da dostavi i original ovjerenu i potpisanu Izjavu od strane privrednog subjekta čije je Rješenje
dostavio, da mu je dao saglasnost za distribuciju ponuđenih proizvoda.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok plaćanja izražen u broju dana 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 25.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Bolnica "Sveti apostol Luka", Pop LJubina bb, Doboj, Uprava Bolnice
Datum i vrijeme 25.3.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-1-63-3-34/21
PODIJELI: