Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga u toku 2021. godine

Datum objave: 08.03.2021. 08:47 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Trnovo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Broj; 02-04-626/21

Trnovo, 5.3.2021. godine

 

PISMENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA DODJELU UGOVORA U SKLADU SA PRAVILNIKOM O POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA П DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ВIH

PREDMET NABAVKE: HOTELSKE I UGOSTITELJSKE USLUGE

 

u skladu sa Planom nabavki za 2021. godinu, broj: 02-05-100/21 od 11.01.2021.godine, na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj: 02-04-626/21 od 24.02.2021.godine, objavljuje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVKU HOTELSKIH I UGOSTITELJSKIH USLUGA

 

1.         VRST A POSTUPKA

Postupak nabavke će se provesti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama ( "Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa П dio B zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

 

2.         PREDMET NABAVKE

Predmet javne nabavke su hotelske i ugostiteljske usluge na području općine Trnovo za potrebe održavanja dana općine, kao i drugih manifestacija koje će se održavati u toku 2021. godine.

Jedinstveni riječnik javne nabavke (JRJN kod) 55100000-1: Hotelske usluge Nabavka predviđena Planom javnih nabavki pod brojem: 4

2.1. Opis predmeta nabavke - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Sukcesivna nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe ugovornog organa u periodu od godinu dana od dana zaključenja ugovora sa izabranim dobavljačima, u skladu sa Aneksom I - Obrazac za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Ukoliko ponuđač raspolaže sa salom, dostaviti podatke o raspoloživosti mjesta, odnosno o kapacitetima sale/sala za slučaj organiziranja manifestacija od strane Općine

Pošto nije unaprijed poznat broj osoba koje će koristiti hotelske usluge, ponuđači će svoju cijenu iskazati pojedinačno, odnosno po jediničnim cijenama za tražene usluge i cijeni korištenja tehnički opremljenih sala po jednom danu korištenja.

 

PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE: 25.641,07 KM bez PDV-a.

 

3.         MINIMALNI USLOVI

Ponuđač mora imati iskustvo u pružanju usluga koje su predmet nabavke. Mora biti u mogućnosti da obezbijedi u kratkom roku i bez prethodne najave svoju uslugu na području Kantona Sarajevo, prema sadržaju registrovane djelatnosti i zahtjevima Općine Trnovo.

Na zahtjev Općine, dobavljač je dužan da obezbijedi rezervaciju i da to potvrdi pisanim putem (putem e-mail- a ili na drugi prihvatljiv način), i to u najkraćem mogućem roku, a najkasnije isti dan, a u skladu sa traženim parametrima od strane Općine.

 

4.         ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Ugovorni organ će hotelske i ugostiteljske usluge nabavljati sukcesivno, prema potrebi Ugovornog organa u toku 2021 godine. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom od jednog ih više dobavljača, a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Dakle, Ugovorni organ može izabrati više ponuđača za predmetnu uslugu, iz iste kategorije, za period za koji provodi postupak nabavke. Zaključivaće se više jednokratnih ugovora u 2021.godini, ih prihvatanjem više faktura ukupne vrijednosti do procjenjene vrijednosti. Zaključenim ugovorom će se smatrati račun (faktura) u iznosu do 1.000,00 KM bez PDV-a, koji sadrži sve bitne elemente za plaćanje. Za izvršenje usluge čija je vrijednost veća od 1.000,00 KM, zaključivaće se pojedinačni ugovori. 

Po okončanom postupku, ugovorni organ će donijeti odluku o izboru više ponuđača za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga na području općine Trnovo

4.1 Ponuđači su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

a. )           Ponudu sačinjenu na obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti, potpisati i ovjeriti sa cijenama bez PDV-a, posebno iskazanim PDV-om i ukupnom cijenom sa uračunatim PDV-om izraženom u KM, kako je dato u Aneksu I ovog Poziva;

b.)           Popunjen obrazac za dostavu Ponude (Aneks II);

c.)           Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 50. tačka e. Zakona o javnim nabavkama;

d.)           Izvod iz sudskog registra o registraciji ponuđača za obavljanje predmetne djelatnosti, ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca;

e. )           Ovjeren i popunjen nacrt ugovora- Aneks IV ( svaku stranu nacrta ugovora koji je dat uz Poziv za dostavljanje ponuda, ponuđač je dužan popuniti, parafirati i priložiti uz ponudu.

 

5.     KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

- Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

6.    ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Prateća dokumentacija i štampana literature koju dostavi ponuđač mogu biti napisani na drugom jeziku pod uvjetom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je ponuda napisana.

 

7.         ZAHTJEVI VEZANI ZA PONUDU

Ponuđač snosi sve troškove vezane za pripremu i dostavljanje ponude.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi pšonude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Sve ponude moraju biti numerirane na način daje vidljiv redni broj stranice.

Ako ponusa sadrži štampanu literature, brošure, kataloge is 1. koji imaju izvorno numerirane stranice, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno.

 

8.         DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponuđač dostavlja ponudu, na kojoj će jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA''. Originalne ponude trebaju biti zapečaćene u neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati: „Ponuda za dodjelu ugovora o nabavci hotelskih usluga

 

9. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE

Adresa za dostavu ponuda je:

Općina Trnovo Trnovo 36. 71223 Trnovo

Općina Trnovo

Trnovo b.b, 71223 Delijaš,

Tel.(Fax):033586 700

www.trnovo.ba, e-mail: o_trnovo@bih.netba 

 

10. DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENJE PREGOVORA

Pregovori nisu predviđeni.

 

11.       KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Krajnji rok za dostavu ponuda na adresu iz tačke 9. ovog poziva je 22.3.2021.god. do 16,00 sati.

 

12.       PREUZIMANJE POZIVA

Web stranica na kojoj ponuđači mogu preuzeti poziv za dostavu ponuda i obrazac za dostavljanje cijene ponude www.trnovo.ba.

 

13.       KONTAKT OSOBA

Za sve potrebne informacije možete se obratiti na e-mail: javnenabavke@trnovo.ba

 

PRILOZI:

1-         Obrazac za cijenu ponude (Aneks I)

2-         Obrazac za dostavu ponude (Aneks П)

3-         Obrazac o ispunjenosti uvjeta iz člana 50. tačka e.ZJN (Aneks Ш)

4-         Nacrt ugovora (Aneks IV)

 

Usluge iz aneksa II dio B

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: