Nabavka HTZ opreme

Datum objave: 21.06.2017. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2017.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE BROJ 228-06-IP/17

"NABAVKA HTZ OPREME"

 

U ime JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pozivamo Vas da dostavite ponudu u izbornom postupku nabavke roba „Nabavka HTZ opreme" za proizvodne potrebe Društva, u skladu sa ovim Pozivom za dostavu ponude i internim aktima Društva.

 

1. Predmet nabavke: „Nabavka HTZ opreme", prema obrascu za cijenu ponude, tehničkoj spccifikaciji i Nacrtu ugovora - Obrazac 8, koji su u prilogu, i čine sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

2. Rok za dostavljanje ponude: 23.06.2017. godine do 10:00 sati na e-mail: l.agacevic@epbih.ba ili poštom na adresu Blažujski drum bb, 71210 llidža, kancelarija „Protokol". Ponude koje budu dostavljene nakon isteka krajnjeg roka, neće biti razmatrane.

3. Period važnosti ponude: 30 (trideset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

4. Rok za isporuku robe: do 20 (dvadeset) dana za odjeću do broja 60 i obuću do broja 45, do 60 (šezdeset) dana za odjeću preko broja 60 i obuću preko broja 45 od dana obostrano potpisanog Ugovora za predmetnu nabavku.

5. Mjesto i uslovi isporuke robe: DDP skladište Društva - Blažujski drum bb, 71210 Ilidža, uz otpremnicu i račun za isporučenu robu. U slučaju da robu ne prati račun, ista neće biti primljena, i biće vraćena ponudaču o njegovom trošku.

6. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" uz jednu ponudu sa flksnim cijenama uz iskazivanje jedinične i ukupne cijene ponude bez PDV-a i ukupne cijene sa PDV-om.

7. Način plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana isporuke robe na krajnju destinaciju uz prijem i prezentaciju fakture ispostavljene na ime Društva, uz isporuku robe u skladu sa Zakonom o PDV-u i svim uslovima u skladu sa ugovorom u prilogu ovog poziva za dostavu ponude.

8. U svrhu ocjene ponuda, ponuđači su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

1. Ponudači su obavezni dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude u kojem je navedena jedinična cijena za ponuđenu poziciju bez PDV-a, eventualni popust koji ponudači nude, kao i ukupna cijena ponude bez PDV-a; Djelimično popunjen obrazac za cijenu ponude nije prihvatljiv za Društvo i tako dostavljen obrazac će voditi ka eliminaciji ponude ponudača koji ga je dostavio.

2. Izjavu o prihvatanju svih uslova iz Poziva za dostavu ponude broj 228-06-IP/17.

3. Izjavu o roku potpisa Ugovora - zahtijevani rok potpisa ugovora je 2 (dva) dana od dana dostave Ugovora izabranom ponuđaču. Dostavljenim Ugovorom, u smislu ove nabavkc, za Društvo je prihvatljiva dostava potpisanog i ovjerenog Ugovora u elektronskom nepromijenjenom obliku (skeniran ugovor u PDF formatu) putem elektronske pošte.

4. Popunjen, potpisan i ovjeren Nacrt ugovora - Obrazac 8.

U slučaju da ne budu dostavljeni svi traženi dokazi iz tačke 8. ovog Poziva za dostavu ponude, ponuda će biti ocjenjena kao neprihvatljiva.

9. Kontakt osobe:

Komercijalna pitanja: Lejla Agačević, tel: 033 779 620, e-mail: l.agacevic@epbih.ba

Tehnička pitanja: Elvir Mujić, tel: 033 779 623, e-mail: elvir.mujic@epbih.ba

 

Direktor

Edim Memić

 

TD-Nabavka-HTZ-opreme1.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: