Nabavka i isporuka elektronskih pozicionera proizvođača Foxboro

Datum objave: 19.07.2017. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 18.07.2017.

Broj: 5356-17

Banja Luka, 17.07.2017.

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU

ELEKTRONSKIH POZICIONERA PROIZVOĐAČA ,,FOXBORO" ZA POTREBE „RAFINERIJE NAFTE BROD" A.D.

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za niže navedeni aparat:

 

I Predmet

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku niže navedene robe:

1. Pozicioner srd 991 Foxboro-Eckardt __________ 4 kom

Model: SRD-BHFS7EA4NR-V13 / LEXG-J 1/4xt-l8 NPT

Ex.: IECEx T4/T6

Proizvođač: FOXBORO

 

II Sadržaj tenderske dokumentacije

Sadržaj tenderske dokumentacije čini:

1. Javni poziv (ovaj obrazac);

2. Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Tendera, i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 21.07.2017. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

Ponudu treba izraditi u dva dijela i to:

1)  Komercijalna ponuda

2) Tehnička ponuda

1) - Komercijalni uslovi koji se traže (komercijalni dio ponude):

1. CIJENA: Cijenu iskazati u valuti KM/JM ili EUR/JM, pojedinačno za svaku poziciju bez uračunatog PDV;

2. Vrijednost ponude izražena u valuti KM ili EUR bez uračunatog PDV

3. NAČIN PLAĆANJA: ŽIRALNO ILI DOZNAKOM (ino-dobavljači);

4. USLOVI PLAĆANJA: odloženo plaćanje 45 - 60 dana, bez učešća avansa, ili avans u visini do 30% vrijednosti ponude, sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. „Rafinerija nafte Brod" a.d. ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.

5. ROK ISPORUKE: najkraći mogući prema dispoziciji kupca;

6. USLOVI ISPORUKE: "DAP" Rafinerija nafte Brod a.d.;

7. VALIDNOST PONUDE: Najmanje 90 dana

2) - Kvalifikacioni uslovi (tehnički dio ponude):

1. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;

2. Rješenje o registraciji pravnog subjekta;

3. Ukoliko ste predstavnici proizvođača čiju robu nudite, dostavite ugovor / ovlaštenje o zastupništvu;

4. Pisana izjava ponuđača o vremenu trajanja garancije na isporučenu robu;

5. Pisana izjava ponuđača da je upoznat sa činjenicom da roba neće biti istovarena u skladištu „Rafinerije nafte Brod" a.d. ukoliko je ne prati sva neophodna tehnička dokumentacija (original proizvođački certifikati i original certifikati o kvalitetu);

6. Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu.

 

V Uputstvo ponuđaču

1) Ponuda treba da glasi na: „Rafinerija nafte Brod" a.d., Svetog Save 106, 74 450 Brod, Republika Srpska, BiH;

2) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod" a.d. će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

3) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

4) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama;

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do: 21.07.2017. godine uključujući i 21.07.2017. do 16.00 časova, na e-mail adresu: boroievicb@optimagrupa.net

 

VII Podnošenje tenderskih ponuda

Ponuđači koji su zainteresovani za učešće na tenderu, mogu svoje ponude dostaviti na e-mail adresu: tenderi.nabavke@optimagrupa.net  zaključno sa 25.07.2017. godine, do 16:00 h.

U ponudi navesti da se odnosi na: 369T/17 „Ponuda za isporuku elektronskih pozicionera proizvođača ,,Foxboro" za potrebe „Rafinerije nafte Brod a.d." - Javni poziv br. 5356-17

 

VIII Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „Optima grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

IX Ostali uslovi

Optima grupa d.o.o., zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

X Kontakt za dodatne informacije:

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Boris Borojević

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

Tel: +387 51 228 614

E-mail: borojevicb@optimagrupa.net

 

Prilog:

1. Obrazac - Opšti podaci učesnika na tender;

 

Branka Jaćimović,

Načelnik Uprave za nabavku

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: