Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo

Datum objave: 21.07.2017. 16:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5774-1-1-17-3-10/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
IDB/JIB 4200666870003
Kontakt osoba Ljiljana Prelčec
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-128
Faks (033) 562-218
Elektronska pošta mon@mon.ks.gov.ba
Internet adresa www.mon.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 37450000-7 Oprema za sportove na igralištima i terenima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

117000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.8.2017. 10:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 Multimedijala sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je dostupna na portalu Javnih nabavki (sistem E-nabavke). Tenderska dokumentacija se ne
dostavlja na druge načine u skladu sa ZJN. S obzirom da je ugovorni organ objavio tendersku dokumentaciju u sistemu "E-
nabavke", postavljanje zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora sa pojašnjenjem, može se izvršiti samo
u formi i na način kako je definirano u sistemu "E-nabavke".

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5774-1-1-17-3-10/17
PODIJELI: