Nabavka i sukcesivna isporuka vodoinstalacionog i kanalizacionog materijala u 2017. godini

Datum objave: 22.06.2017. 12:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7125-7-1-2-3-2/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javno komunalno preduzeće "Sapna" d.o.o.
IDB/JIB 4210147020006
Kontakt osoba Aida Ahmetović
Adresa ul. Žrtava genocida u Srebrenici bb
Poštanski broj 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad Sapna
Telefon (035) 597-999
Faks (035) 597-999
Elektronska pošta kom.sapna@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Sapna

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka vodoinstalacionog i kanalizacionog materijala u 2017. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka vodoinstalacionog i kanalizacionog materijala, na osnovu potreba UO planiranih planom
nabavki za 2017. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
  44163130-0 Kanalizacijske cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sapna

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.7.2017. 14:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.7.2017. 15:00:00
Adresa i mjesto Ulica Žrtava genocida u Srebrenici bb, 75411 Sapna

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Definisano u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7125-7-1-2-3-2/17
PODIJELI: