Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum

Datum objave: 11.12.2020. 10:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.12.2020.

OBAVIJEST O NABAVI

1280-1-1-154-3-201/20


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH A.D.
IDB/JIB 4402369530009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Služba protokola javne nabave
Adresa Marije Bursać 7A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 246-551
Faks (051) 246-550
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-OP-1647/2020 - Nabava i ugradnja energetskog transformatora 110/x kV, 20 MVA u TS 110/x kV Neum

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka, isporuka i ugradnja energetskog transformatora 110/10,5(21)/21 kV, 20/20/14 MVA (1
komad), sukladno tabelarnim tehničkim detaljima koje su date u Prilogu 8 i Prilogu 16 tenderske dokumentacije i tehničkim
zahtjevima i specifikacijama koji su dani u Prilogu 17 ove tenderske dokumentacije, te ostalim traženim zahtjevima
naznačenim u ovoj tenderskoj dokumentaciji, na temelju potreba ugovornog tijela.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31170000-8 Transformatori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

800000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Najniži gubitci u transformatoru. 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ,,Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, OP Mostar ul.
Blajburških žrtava bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Datum i vrijeme 05.02.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se na način da zainteresirani gospodarski subjekti iz članka 2.stavak (1) točka c)
ZJN koji su registrirani u sustavu „E-nabave”, bez naknade, preuzimaju tendersku dokumentaciju objavljenu u sustavu „E –
nabave”. Objavom tenderske dokumentacije na sustavu „E – nabave“ onemogućeno je dostavljanje iste na druge načine
predviđene člankom 55. stavak (1) točka a) – c) ZJN. Također, za istu se ne zahtjeva novčana naknada za preuzimanje.

Tenderska dokumentacija može se preuzeti više puta za isti postupak javne nabave. Ako korisnik sustava preuzme tendersku
dokumentaciju za isti postupak javne nabave više puta, rok za žalbu iz članka 101. stavak (1) točka b) ZJN računa se od prvog
preuzimanja tenderske dokumentacije.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biti će objavljena na web stranici Ugovornog tijela i to: www.elprenos.ba
ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Služba protokola javne nabave
Adresa Bleiburških žrtava bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 326-024
Faks (036) 316-531
Elektronička pošta jnprotokol@elprenos.ba
Internet adresa www.elprenos.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka,
UIN 4402369530009
Contact person Public Procurement Protocol Service
Address Marije Bursać 7A
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 246-551
Fax number (051) 246-550
Email address jnprotokol@elprenos.ba
Website address www.elprenos.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Power transformer

II 1.b. Description of the object of the contract

JN-OP-1647/2020 - Design, manufacture, testing, delivery to site, installation and commissioning of the power transformer
110 / 10.5 (21) / 21 kV, 20/20/14 MVA (1 piece)


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 31170000-8 Transformers


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
800.000,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

20.1.2021.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.2.2021. 11:00:00
Address and place ,,Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka, OP Mostar ul. Blajburških
žrtava bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Interested subject, from the Article 2 paragraph (1) item c) from the Act registered in the system of “E-procurement”
without payment, can obtain tender documentation announced in the system(“E-procurement”) .Announcing tender
documentation by “E-procurement” system, other ways of providing it(which are predicted by the article 55, paragraph (1),
item a)-c) of the Act), are disabled. And this way of obtaining is without payment too.
www.ejn.gov.ba/home/Index
Tender documentation can be obtained more than once for the same procedure of the public procurement. If the user of
the system obtains tender documentation for the same procedure more than once, the deadline for appeal from the Article
101 paragraph 1) item b) of the Act is counted from the first obtaining of the documentation.
Complete tender documentation, for submission, will be published on the web page of the Contractor: www.elprenos.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1280-1-1-154-3-201/20
PODIJELI: