Nabavka, isporuka i montaža svijetlećih tabli sa logom

Datum objave: 23.06.2017. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-1-451-3-125/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Aida Imširpašić, Tel. 033/252-858, e-mail: Aida.Imsirpasic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta amra.redzepovic@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i montaža svijetlećih tabli sa logom "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka svijetlećih tabli sa logom "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30231300-0 Ekrani za prikaz


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

25

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije navedene u Aneksu 3 TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Iz vlastitih sredstava ugovornog organa

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač treba da je registrovan za obavljanje profesionalne sposobnosti koja je u vezi za predmetom nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

h.1) Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama koje su predmet nabavke u posljednje tri godine ili od datuma
registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koji
sadrži najmanje jedan Ugovor koji obuhvata isporuku robe koja je predmet nabavke.
h.2) Ukoliko ponuđač za svijetleće reklame nudi unutrašnju rasvjetu u LED bijeloj boji (5500 ̊ K), dužan je uz ponudu
dostaviti kopiju odgovarajućih CE i R0HS0H certifikata

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.7.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom nabavke možete dobiti od lica koje je u ime ugovornog organa ovlašteno da vodi
komunikaciju s ponuđačima: Aida Imširpašić, Tel/faks 033/252-858; 033/252-813, e-mail: Aida.Imsirpasic@posta.ba.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-7-1-451-3-125/17
PODIJELI: