Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Datum objave: 21.06.2017. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-1-1-75-3-84/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

146000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i
Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i
Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.7.2017. 12:15:00
Adresa i mjesto Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Središnji ured, Banja
Luka, Bana Lazarevića bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje Tenderske dokumentacije od strane ponuđača, moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke.
Ugovorni organ u navedenom slučaju ne smije dostaviti tendersku dokumentaciju ponuđaču na druge načine (putem
emaila, pošte i sl.).
Uslov za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme TD sa Portala e-Nabavke.
Uvid i preuzimanje Tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje moguće je isključivo putem
portala E-nabavke, u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljevanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E-nabavke“ ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 53/15)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnaj dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe Središnjeg ureda Uprave za indirektno
oporezivanje Bosne i Hercegovinei RC Banja Luka i njegovih organizacionih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnaj dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe Središnjeg ureda Uprave za indirektno
oporezivanje Bosne i Hercegovinei RC Banja Luka i njegovih organizacionih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Vrijeme popravke 5,00 %
2 Vrijeme odaziva 5,00 %
3 Garantni rok za izvršene usluge 10,00 %
4 Garantni rok za rezervne dijelove 15,00 %
5 Cijena 65,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u Tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe RC Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe RC Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Vrijeme popravke 5,00 %
2 Vrijeme odaziva 5,00 %
3 Garantni rok za izvršene usluge 10,00 %
4 Garantni rok za rezervne dijelove 15,00 %
5 Cijena 65,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u Tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe RC Tuzla i njegovih organizacionih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe RC Tuzla i njegovih
organizacionih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Vrijeme popravke 5,00 %
2 Vrijeme odaziva 5,00 %
3 Garantni rok za izvršene usluge 10,00 %
4 Garantni rok za rezervne dijelove 15,00 %
5 Cijena 65,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe RC Mostar i njegovih organizacionih jedinica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, isporuka i ugradnja dijelova i održavanje radnih stanica za potrebe RC Mostar i njegovih
organizacionih jedinica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

29200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Vrijeme popravke 5,00 %
2 Vrijeme odaziva 5,00 %
3 Garantni rok za izvršene usluge 10,00 %
4 Garantni rok za rezervne dijelove 15,00 %
5 Cijena 65,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u Tenderskoj dokumentaciji.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-1-1-75-3-84/17
PODIJELI: