Nabavka kancelarijskog i metalnog namještaja

Datum objave: 24.07.2017. 16:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1364-1-1-30-3-40/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MUP KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200220350006
Kontakt osoba Budić Dejan
Adresa La benevolencija br 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-875
Faks (033) 286-875
Elektronska pošta javnenabavke@mup.ks.gov.ba
Internet adresa mup.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog i metalnog namještaja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Sarajevo, La Benevolencija 16. MUP Kantona Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije i preuzimanje iste se vrši u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke (Sl. glasnik BiH, broj
90/14 i 53/15).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski namještaj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

(Radna stolica sa srednje visokim naslonom, stolica konferencijska, radna menadžerska fotelja-tip 1, radna menadžerska
fotelja – tip 2, stolica za akviziciju, radni sto sa ladicama 140x80x80, komoda 115x85x50, klub sto 100x50x40, ormar
dvokrilni 210x90x40, vješalica za kapute)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj

III Ukupna količina ili obim ugovora

(Radna stolica sa srednje visokim naslonom – 112 kom, stolica konferencijska – 4 kom, radna menadžerska fotelja-tip 1- 20
kom, radna menadžerska fotelja – tip 2 – 16 kom, stolica za akviziciju – 8 kom, radni sto sa ladicama 140x80x80 – 9 kom,
komoda 115x85x50 – 1 kom, klub sto 100x50x40 – 1 kom, ormar dvokrilni 210x90x40 – 2 kom, vješalica za kapute - 6 kom)

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 10,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dato u tenderskoj dokumentacijiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Metalni namještaj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

metalne kase za pečate, metalni ormari, metalni ladičari, metalne stalaže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39100000-3 Namještaj

III Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23832,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dato u tenderskoj dokumentaciji

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 10,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dato u tenderskoj dokumentaciji

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1364-1-1-30-3-40/17
PODIJELI: