Nabavka kancelarijskog materijala i grafičke štampe na nivou preduzeća za 2017/2018. godinu

Datum objave: 23.06.2017. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

42-1-1-7-3-15/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ
IDB/JIB 4263372080006
Kontakt osoba Amir Plavulj
Adresa Ivana Frane Jukića b.b.
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-250
Faks (037) 350-614
Elektronska pošta amir.plavulj@vodovod-bihac.ba
Internet adresa http://www.vodovod-bihac.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bihać

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba: KANCELARIJSKI MATERIJAL I GRAFIČKA ŠTAMPA U 2017. GODINI

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka roba kancelarijskog materijala i grafičke štampe na nivou preduzeća za 2017/2018. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine
Dodatni predmet(i) 30199000-0 Papirne potrepštine i ostali artikli


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definirana u TD.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "Vodovod" d.o.o Bihać, Ivana Frane Jukića 13, 77000 Bihać

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirani u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirani u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definirani u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirani u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2017. 10:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto JP "Vodovod" d.o.o. Ivana Frane Jukića 13, 77000 Bihać

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
42-1-1-7-3-15/17
PODIJELI: