Nabavka klima uređaja BTU-12 sa ugradnjom i potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju za potrebe ambulante porodične medicine Obilićevo

Datum objave: 04.07.2017. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-7-1-263-3-112/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Mira Marjanović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka jednog klima uređaja BTU-12 sa ugradnjom i potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju za potrebe
ambulante porodične medicine Obilićevo.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Jednog klima uređaja BTU-12 sa ugradnjom i potrošnim materijalom potrebnim za ugradnju za potrebe ambulante
porodične medicine Obilićevo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39717200-3 Uređaji za klimatizaciju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 KLIMA

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ugovornog organa, ulica Sime Matavulja bb Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, u skladu sa članom 46.ZJN, ponuđači moraju dostaviti dokaz da su
registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima za obavljanje đelatnosti ili da obezbjede
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu
đelatnost koja je u vezi sa predmetom ove nabavke.
U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti aktuelni izvod iz sudskog
registra ili odgovarajućeg profesionalnog ili drugog registra zemlje u kojoj je registrovan ili da obezbjedi
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu đelatnost,
koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije tog
originala od strane nadležnog organa, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca od
dana dostavljanja ponude.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto U prostorijama ugovornog organa, adresa Sime Matavulja bb Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Da bi učestvovali u postupku javnih nabavke, ponuđači su dužni preuzeti TD sa Portala javnih nabavki. U
suprotnom ponuda će se odbaciti kao nedopuštena. 01-2414

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-7-1-263-3-112/17
PODIJELI: