Nabavka klipa i stepena kompresora Worthington BDC 22.5×12.75x8.5 za potrebe Rafinerije ulja Modriča a.d.

Datum objave: 28.07.2017. 11:01 / Izvor: Akta.ba, 27.07.2017.

Broj: 5691-17

Banja Luka, 27.07.2017. godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU KLIPA I STEPENA KOMPRESORA VVORTHINGTON BDC 22.5 x 12.75 X 8.5 ZA POTREBE „RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d.

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. u ime i za račun "Rafinerija ulja Modrica" a.d. raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova za kompresor detaljnije navedenih u predmetu javnog opoziva.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak,

3. Obrazac - podaci o ponuđaču,

4. Nacrt ugovora.

 

II Predmet javnog poziva: NABAVKA KLIPA I STEPENA KOMPRESORA VVORTHINGTON BDC 22.5 x 12.75 x 8.5 ZA POTREBE „RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d., materijal: EN AW 6082-T6 , a prema Tehničkom zadatku koji se nalazi u Prilogu ovog poziva.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 04.08.2017. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude

- Jedinična cijena robe u valuti KM ili €,

- ukupna vrijednost ponude u valuti KM ili €,

- rok isporuke: najkraći mogući od dana narudžbe ili zaključenja Ugovora,

- pamet isporuke: DAP Mudrica,

- način plaćanja (odloženo plaćanje 45-60 dana, bez učešća avansa, ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. „Rafinerija ulja Modriča"a.d. ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja),

- Garancija: Potrebno je obezbjeđenje garancije za predmetnu robu i odgovornosti koje iz te garancije proističu,

- navesti zemlju porijekla, EU ili zemlje van EU

Potrebno je dostaviti izjavu da će se obezbjediti EUR1 obrazac za robu EU porijekla ili dokaz o preferencijalnom porijeklu robe, odnosno dokaz o porijeklu robe koja se nudi.

- rok važenja ponude (ne kraći od 90 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda).

2. Tehnički dio ponude

- puni naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresa, ime kontakt osobe,

- Rješenje o registraciji firme, (ovjerena fotokopija ne starija od 6 (šest) mjeseci),

- pisana Izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original),

- Referenc lista za 2015/2016. godinu, sa navedenim kontakt podacima najmanje tri (3) korisnika,

- pisana Izjava odgovornog lica ponuđača da je saglasan sa nacrtom ugovora koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije,

- Ispunjen obrazac - podaci o ponuđaču.

 

V Uputstvo Ponuđaču

- Ponuda treba da glasi na „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča. Adresa dostave ponude je „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka,

- Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča će zaključiti kupoprodajni Ugovor,

- Mjesto isporuke: „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modriča.

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Javnom pozivu do 04.08.2017. godine uključujući i 04.08.2017. godine do 15,00 časova na e-mail adresu: nabavka.modrica(a)optimaqrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, numerisani i ovjereni pečatom ponuđača na poslednjoj stranici - na poleđini (za pravna lica) i potpisani od strane ponuđača ili lica koje on ovlasti na osnovu punomoći.

Molimo odvojeno kovertirati komeraialnj_iJ:eimčJ^^ zatim i jednu i drugu ponudu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti Vašu adresu.

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte zaključno sa 11.08.2017. godine do 16,00 časova na adresu:

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Kralja Alfonsa XIII br. 37a 78000 BANJA LUKA

n/r Prijemna kancelarija „OPTIMA Grupa" d.o.o.

sa naznakom: Broj javnog poziva 5691-17 „NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU KLIPA I STEPENA KOMPRESORA VVORTHINGTON BDC 22.5 x 12.75 X 8.5 ZA POTREBE „RAFINERIJA ULJA MODRIČA" a.d."VIII Ociena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

0 ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

 

IX Kontakti

Kontakt osoba za tehnička pitanja u „Rafinerija ulja Modriča" a.d.:

Siniša Spasić

Inžinjer za održavanje rotacione opreme

tel. +387 (0)53 822 300

mob. +387 (0)66 045 562

e-mail: spasic@modricaoil.com

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Branimir Vujić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku i tendere

tel. +387 (0)53 822 354

mob. +387 (0)65 659 948

e-mail: branimir@modricaoil.com

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: