Nabavka laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala

Datum objave: 23.06.2017. 15:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

917-1-1-142-3-4/17



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA DERVENTA
IDB/JIB 4400159060007
Kontakt osoba Slobodan Vidojević
Adresa STEVANA NEMANJE BB
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 331-533
Faks (053) 333-299
Elektronska pošta dzderv@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA LABORATORIJSKIH REAGENASA I POTROŠNOG MATERIJALA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA LABORATORIJSKIH REAGENASA I POTROŠNOG MATERIJALA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisani u tenderskoj dokumentacijibroj 1037/2017 od 23.06.2017 godne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisani u tenderskoj dokumentacijibroj 1037/2017 od 23.06.2017 godne

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definisani u tenderskoj dokumentacijibroj 1037/2017 od 23.06.2017 godne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisani u tenderskoj dokumentacijibroj 1037/2017 od 23.06.2017 godne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto kancelarije uprave JZU Doma zdravlja Derventa Stevana Nemanje bb


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka reagenasa za "Vidas" aparat

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za vidas aparat-specifikacija u prilogu tenderske dokumentacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisana u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdralja Derventa



ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa,kontrolnog i kalibracionog materijala za analizator BT-3500 plus

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagenasa,kontrolnog i kalibracionog materijala za analizator BT-3500 plus

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisana tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka reagenasa,kontrolnog i kalibracionog materijala I.S.E.analizator BT-3500 plus

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka reagenasa,kontrolnog i kalibracionog materijala I.S.E.analizator BT-3500 plus

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

specifikacije sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka potrošnog laboratorijskog materijala-sistemi za uzimanje krvi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka potrošnog laboratorijskog materijala-sistemi za uzimanje krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisana specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala i dijelova za anlizator BT-3500

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala i dijelova za anlizator BT-3500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano u tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka reagenasa za hematološki brojač "Sysmey XS 500 i"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka reagenasa za hematološki brojač "Sysmey XS 500 i"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za" Nycocard" aparat

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za "Nycocard" aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisana tehničkom dokumentacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za koagulometar "thrombostat"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za koagulometar "thrombostat"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696700-2 Urološki reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisana u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka potrošnog plastičnog materijala

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka potrošnog plastičnog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisana u specifikacji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa



ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

nabavka urinskih trakica za aparat "urin strip rider 500 Dialab"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka urinskih trakica za aparat "urin strip rider 500 Dialab"

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696700-2 Urološki reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Valuta plaćanja(odgođeno plaćanje) 20,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

skladište JZU Doma zdravlja Derventa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
917-1-1-142-3-4/17
PODIJELI: