Nabavka lijekova sa Osnovne liste i dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine: trospijum, rastvor za injekciju, dopamin, metoprolol, dekstran, natrijum hlorid...

Datum objave: 20.07.2017. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-1-316-3-127/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Mira Marjanović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

33

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37546,56

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova sa Osnovne liste i dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine podjeljeno u
33 lota


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova sa Osnovne liste i dodatne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine podjeljeno u
33 lota

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33690000-3 Razni lijekovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke.
U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 46.ZJN, ponuđači moraju dostaviti dokaz da su
registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima za obavljanje djelatnosti ili da obezbjede posebnu izjavu ili
potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa
predmetom ove nabavke.
U svrhu dokaza ponuđači su dužni dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se
dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke.Dokaz se dostavlja u originalu ili
ovjerenoj kopiji originala od strane nadležne institucije, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri mjeseca
od datuma dostavljanja ponude.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju ispuniti minimalne uslove i dostaviti slijedeće dokaze:
a) Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojim se odobrava dobavljaču obavljanje djelatnosti prometa
lijekovima na veliko;
b) Dokaz da je lijek registrovan na teritoriji BiH (Rješenje o stavljanju gotovog lijeka u promet na teritoriji BiH) izdato od
strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Ukoliko u postupku ocjene u okviru jednog lota ni jedan ponuđač ne dostavi dokaz o registraciji, tada ponuđač treba da
dostavi izjavu kojom potvrđuje da se ponuđeni lijek uvozi na dozvolu za interventni uvoz i da će na zahtjev Ugovornog
organa dostaviti dokaz da se proizvod prometuje u zemlji proizvođača i da je urađena kontrola kvaliteta istog.
Traženi dokazi iz tačke a) i b) se dostavljaju kao kopija originala.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne


ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2017. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2017. 14:00:00
Adresa i mjesto U prostorijama ugovornog organa, u dijelu uprave, ulica Sime Matavulja bb,
Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

trospijum, rastvor za injekciju, 0,2 mg/ 5 ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

trospijum, rastvor za injekciju, 0,2 mg/ 5 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2065,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Carbo medicinalis tabl. 150mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Carbo medicinalis tabl. 150mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

180

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dopamin rastvor za injekciju 50mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

dopamin rastvor za injekciju 50mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1110,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metoprolol rastvor za injekciju 5mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

metoprolol rastvor za injekciju 5mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

148,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dekstran, natrijum hlorid rastvor za infuziju (60+9)g 500 ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

dekstran, natrijum hlorid rastvor za infuziju (60+9)g 500 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza, rastvor za injekciju, 2,5/10ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

glukoza, rastvor za injekciju, 2,5/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

672,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 50gr/10ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 50gr/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2808,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

natrijumhidrogenkarbonat rastvor za injekciju 84mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

natrijumhidrogenkarbonat rastvor za injekciju 84mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

60

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

234,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

fusidat natrijum mast 20mg/g, 10g

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

fusidat natrijum mast 20mg/g, 10g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

70

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

746,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hidroksiprogestreron rastvor za injekciju 250mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

hidroksiprogestreron rastvor za injekciju 250mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon rastvor za injekciju 4mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon rastvor za injekciju 4mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

25000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

ketoprofen, rastvor za injekciju, 100 mg/2ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

ketoprofen, rastvor za injekciju, 100 mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6210,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

lidokain sprej 100mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

lidokain sprej 100mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

654,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

metamizol rastvor za injekciju 2,5g/5ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

metamizol rastvor za injekciju 2,5g/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

468,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol, supozitorije, 120mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol, supozitorije, 120mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

168,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol, supozitorije, 80mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

paracetamol, supozitorije, 80mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

250

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

biperiden, rastvor za injekciju, 5mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

biperiden, rastvor za injekciju, 5mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2400

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2256,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

diazepam, mikroklizme 5 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

diazepam, mikroklizme 5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

150

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

633,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

hloramfenikol, mast za oči, 10mg/g

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

hloramfenikol, mast za oči, 10mg/g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

59,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

tetrakain kapi za oči, 0,5%

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

tetrakain kapi za oči, 0,5%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

12

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53,76

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon , neomicin kapi za oči (1,0+3,5%)mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

deksametazon , neomicin kapi za oči (1,0+3,5%)mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

flumazenil, rastv.za inj., 0,5 mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

flumazenil, rastv.za inj., 0,5 mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

249,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

benzatinbenzil penicilin prašak za injekciju 2 400 000 I.J

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

benzatinbenzil penicilin prašak za injekciju 2 400 000 I.J

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

394,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2619ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

acetilcistein rastvor za injekciju, 300mg/3ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

acetilcistein rastvor za injekciju, 300mg/3ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

gliceril trinitrat, lingvalete, 0,5mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

gliceril trinitrat, lingvalete, 0,5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

acetilsalicilna kisellina, tbl 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

acetilsalicilna kisellina, tbl 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2400

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

384,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vitamin B-kompleksa rastvor za injekciju

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

vitamin B-kompleksa rastvor za injekciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1338,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

askorbinska kiselina rastvor za injekciju, 500mg/5ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

askorbinska kiselina rastvor za injekciju, 500mg/5ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

270,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

vitamin K, rastvor za injekciju, 10mg/ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

vitamin K, rastvor za injekciju, 10mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12,90

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

argentum nitrat, štapići, 75%

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

argentum nitrat, štapići, 75%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

194,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

artikain-adrenalin, rastvor za inj., 1/200 000 1,7 ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

artikain-adrenalin, rastvor za inj., 1/200 000 1,7 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2370,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

dobutamin rastvor za injekciju, 250mg/20ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

dobutamin rastvor za injekciju, 250mg/20ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 40gr/10ml

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

glukoza rastvor za injekciju 40gr/10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1290,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

VI Dodatne informacije

01-2612

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-1-1-316-3-127/17
PODIJELI: