Nabavka materijala i opreme za AT zavarivanje

Datum objave: 12.07.2017. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-1-1-200-3-45/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba Sehvedin Višća, 033/223-381
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 657-313
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Materijal i oprema za AT zavarivanje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Materijal i oprema za AT zavarivanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34946120-7 Materijali za željezničke pruge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom i tehničkom specifikacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

220000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavno stovarište materijala JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 4

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačne realizacije a najdalje 1 (jednu) godinu dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti u originalu bezuslovnu bankarsku
garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama, Član 61. mora biti u visini od 1,5 % procijenjene vrijednosti predmetnog Ugovora. Ukupna
vrijednost garancije se posmatra bez PDV-a i ista mora da važi u čitavom periodu opcije ponude. Ponuđač je dužan dostaviti
bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora
je 10% od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. Zakona o JN i tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa članom 47. Zakona o JN i tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa članom 48. i 49. Zakona o JN i tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
2 Cijena 90,00 %
3 Rok isporuke 5,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.8.2017. 11:45:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto JP Željeznice FBiH, Sala za otvaranje ponuda, Ul. Musala 2, 71 000 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1050-1-1-200-3-45/17
PODIJELI: